Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1061/96 van Carlos ROBLES PIQUER aan de Commissie. Invoer van niet-communautaire sinaasappelen in het Verenigd Koninkrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1061/96 van Carlos ROBLES PIQUER aan de Commissie. Invoer van niet-communautaire sinaasappelen in het Verenigd Koninkrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1061/96 van Carlos ROBLES PIQUER aan de Commissie. Invoer van niet-communautaire sinaasappelen in het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. C 345 van 15/11/1996 blz. 0025


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1061/96 van Carlos Robles Piquer (PPE) aan de Commissie (13 mei 1996)

Betreft: Invoer van niet-communautaire sinaasappelen in het Verenigd Koninkrijk

In januari 1996 heeft de Commissie bij wijze van uitzondering vergunning verleend voor de invoer van 12.000 ton sinaasappelen uit derde landen voor de produktie van vers sinaasappelsap. Deze maatregel die gold tot 11 maart werd genomen op grond van een duidelijk tekort aan sinaasappelen uit de Gemeenschap zelf.

Kan de Commissie nadere mededelingen verschaffen over de toepassing van deze vergunning en mededelen of zij niet van mening is dat met deze maatregelen de sinaasappelproducenten van de lid-staten schade wordt berokkend omdat ten opzichte van deze producenten het beginsel van de communautaire preferentie moet worden gehanteerd?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (4 juni 1996)

De Commissie heeft op 11 januari 1996 bij wijze van overgangsmaatregel een afwijkende regeling vastgesteld op grond waarvan 12.000 ton voor verwerking bestemde sinaasappelen tegen een lagere invoerprijs kunnen worden ingevoerd.

Deze maatregel met het oog op de onmiddellijke voorziening van de communautaire industrie van vers geperst sinaasappelsap met grondstof is genomen omdat sinaasappelen voor de bereiding van dergelijk sap specifieke technische kenmerken moeten hebben voor wat betreft het gehalte aan limonine (bitterstof) en graden Brix (suikergehalte).

De Commissie onderzoekt nu of de in de periode van 1 december tot en met 31 maart in de Gemeenschap geteelde sinaasappelen de nodige technische kwaliteiten hebben om als grondstof voor de bereiding van vers geperst sinaasappelsap te kunnen dienen.

Deze industrie betrekt vanouds haar grondstof uit derde landen, zodat de ingevoerde sinaasappelen niet in de plaats zijn gekomen van sinaasappelen uit de Gemeenschap.