Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1176/96 van Werner LANGEN aan dee Raad. Subsidiëring van de Franse textiel- en kledingindustrie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1176/96 van Werner LANGEN aan dee Raad. Subsidiëring van de Franse textiel- en kledingindustrie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1176/96 van Werner LANGEN aan dee Raad. Subsidiëring van de Franse textiel- en kledingindustrie

Publicatieblad Nr. C 385 van 19/12/1996 blz. 0010


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1176/96 van Werner Langen (PPE) aan de Raad (17 mei 1996)

Betreft: Subsidiëring van de Franse textiel- en kledingindustrie

De Franse regering is voornemens om de textiel- en kledingindustrie van het land vrij te stellen van de betaling van sociale lasten voor een jaarlijkse waarde van ongeveer 600 miljoen DM. Dit betekent voor de Franse textielsector een aanzienlijke kostenbesparing en een mededingingsvoordeel ten opzichte van de producenten uit andere lid-staten.

Kan de Raad mededelen:

1. of hij op de hoogte is van de subsidiëringsplannen van de Franse regering?

2. of hij, wanneer dit het geval is, een dermate grote subsidiëring verenigbaar acht met het beginsel van de harmonisatie van de mededingingsbepalingen in de EU?

3. wat hij denkt te doen tegen de voorgenomen lastenvermindering van de Franse textielindustrie?

Antwoord (29 oktober 1996)

1. De Raad herinnert eraan dat elke communautaire Instelling over eigen bevoegdheden beschikt en dat het volgens artikel 93 van het EG-Verdrag op de weg van de Commissie ligt, de steunregelingen in de Lid-Staten voortdurend te controleren en na te gaan of plannen om steunmaatregelen in te voeren dan wel te wijzigen, verenigbaar zijn met artikel 92, en eventueel de in het Verdrag voorgeschreven maatregelen te nemen.

2. In het licht van het voorgaande zou punt 3 van de vraag van de Geachte Afgevaardigde eerder aan de Commissie moeten worden gericht.