Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1212/96 van de leden Carlo RIPA DI MEANA , Gianni TAMINO aan de Commissie. Overslagcentrum van Olbia (Sardinië)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1212/96 van de leden Carlo RIPA DI MEANA , Gianni TAMINO aan de Commissie. Overslagcentrum van Olbia (Sardinië)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1212/96 van de leden Carlo RIPA DI MEANA , Gianni TAMINO aan de Commissie. Overslagcentrum van Olbia (Sardinië)

Publicatieblad Nr. C 345 van 15/11/1996 blz. 0041


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1212/96 van Carlo Ripa di Meana (V) en Gianni Tamino (V) aan de Commissie (15 mei 1996)

Betreft: Overslagcentrum van Olbia (Sardinië)

Overwegende dat naar aanleiding van een vraag (E-0017/96 ((PB C 217 van 26.7.1996, blz. 6. ))) over het overslagcentrum van Olbia heeft de Commissie op 9 april 1996 geantwoord dat zij bereid was om mee te betalen aan het project in de buurtschap Enas naar aanleiding van het akkoord dat is gesloten tussen de regio, de spoorwegen en de gemeente Olbia;

op 5 maart 1996 heeft de CORECO het besluit opgeschort dat op 12 januari 1996 door de gemeente Olbia was genomen, omdat de gekozen plek in strijd is met de plannen van het Regionaal Vervoersplan; de plannen voor het Programma industrieterrein Olbia (dit moest door het besluit worden gewijzigd); het ruimtelijke ordeningsplan voor het industriegebied van Olbia; de milieu, archeologische en wetenschappelijke bescherming van het regionaal landschapsplan, terwijl er ook nog geen "milieu-effectrapportage¨ heeft plaatsgevonden;

in het genoemde akkoord met de regio verklaarden de Italiaanse spoorwegen (FS) zich bereid om alle goederenvervoer dat momenteel wordt afgehandeld op het rangeerterrein van Olbia, over te plaatsen, mits zij met het nieuwe overslagcentrum goedkoper uit zouden zijn; deze voorwaarde zal in de praktijk niet gehaald worden, gezien de afstand tussen Enas en het havengebied;

in het antwoord van de Commissie van 9 april 1996 wordt geen rekening gehouden met het feit dat de CORECO het besluit van de gemeente Olbia nietig heeft verklaard;

de plannen voor het overslagcentrum in Olbia, die op 28 september 1993 zijn goedgekeurd door het regionaal technisch-administratief comité, waren toen al niet in overeenstemming met het regionaal vervoersplan en de bestaande stadsuitbreidingsplannen en beschikten evenmin over gunstige adviezen van de FS en de gemeente Olbia;

Is de Commissie nog steeds bereid om in het licht van bovenstaande overwegingen het overslagcentrum Olbia in Enas mede te financieren? Acht zij het niet noodzakelijk om te verzoeken om herziening van de gekozen plek met eerbiediging van de bestaande stadsuitbreidingsplannen en de strategie die de Europese Unie heeft uitgezet ten gunste van cabotage en intermodaliteit op drie niveaus (te water, over de rails, over de weg)?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (12 juli 1996)

Ter aanvulling van de gegevens die aan de geachte Parlementsleden zijn verstrekt in antwoord op hun schriftelijke vraag E-17/96 ((PB C 112 van 17.4.1996. )) kan de Commissie hun op grond van de door de Italiaanse autoriteiten verschafte informatie meedelen dat het regionale controlecomité (Coreco) van Sardinië inderdaad op 5 maart 1996 het besluit van de gemeenteraad van Olbia over het betrokken project en de gekozen lokatie heeft opgeschort.

De gemeente Olbia heeft op 3 mei 1996 vergaderd over de toelichtingen en antwoorden die aan het Coreco moesten worden gegeven. Dit comité heeft in zijn vergadering van 11 juni 1996 een en ander afgewezen met het argument dat het betrokken optreden van de gemeente moet worden goedgekeurd door de gemeenteraard en niet door de "Giunta¨ (uitvoerend orgaan). De gemeente Olbia moet zich dus overeenkomstig het besluit van het Coreco houden aan de bestuurlijke procedure die bij de regionale wet is voorgeschreven.

Volgens het programma-akkoord dat tussen de regio Sardinië, de Italiaanse regering en de spoorwegmaatschappij is gesloten, is het te bouwen intermodale centrum afgestemd op de economische en sociale behoeften van dit deel van het eiland en zullen de activiteiten op het gebied van het laden en vervoeren van goederen in Olbia erdoor worden vergemakkelijkt. Voor het besluit over de vestigingsplaats van het centrum zijn de regionale en gemeentelijke autoriteiten en de spoorwegmaatschappij bevoegd. Uiteraard moeten alle voorgeschreven procedures, met inbegrip van die op het gebied van de milieu-effectbeoordeling, in acht worden genomen.

Het betrokken project valt onder het operationele meerfondsenprogramma 1989-1993. Voor zover de ermee gemoeide uitgaven vóór 31 december 1996 kunnen worden gedaan, zou het door de Structuurfondsen kunnen worden medegefinancierd.