Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1251/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Duurzame ontwikkeling op milieugebied

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1251/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Duurzame ontwikkeling op milieugebied

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1251/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Duurzame ontwikkeling op milieugebied

Publicatieblad Nr. C 297 van 08/10/1996 blz. 0111


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1251/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (23 mei 1996)

Betreft: Duurzame ontwikkeling op milieugebied

Het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(95)0294 ((PB C 20 van 24.1.1996, blz.. 4. ))) is erop gericht de milieuaspecten te betrekken bij het ontwikkelingsproces in de derde wereld. Het voorstel is bedoeld voor communautaire initiatieven op milieugebied in het kader van de internationale samenwerking en voor de toepassing van het beginsel van duurzame economische en sociale ontwikkeling op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking.

In het voorstel worden derhalve de voorwaarden afgebakend waaronder de Gemeenschap op bepaalde prioritaire gebieden financiële en technische hulp aan de ontwikkelingslanden kan verlenen, en wordt het instrumentarium aangevuld waarover de Gemeenschap beschikt om een milieubeleid ten uitvoer te leggen.

Aangezien de middelen voor deze acties beperkt zijn, is het zaak dat de Commissie elk jaar de prioriteiten vastlegt, de deelneming van de begunstigde landen aan de financiering zoveel mogelijk verplicht maakt en voor de meeste acties de formule van de medefinanciering kiest. Kan de Commissie iets vertellen over de resultaten van de opgedane ervaringen aan de hand van de verslagen en evaluaties waarover zij zal beschikken?

Antwoord van de heer Marín namens de Commissie (18 juni 1996)

Aangezien het onderwerp van de vraag zowel onder de bevoegdheid van vice-voorzitter Marín als die van het lid van de Commissie de heer Pinheiro valt, wordt het navolgende antwoord namens de Commissie door genoemde twee leden gegeven.

Het elk jaar opnieuw bepalen van prioriteiten is door de Commissie bij het beheer van de begrotingspost voor ontwikkelingshulp op het gebied van milieu reeds in de praktijk toegepast. Belangrijke onderwerpen waren tot op heden in het bijzonder het stedelijk milieu en de bescherming van de biologische diversiteit. De Commissie stelt in de ontwerp-verordening van de Raad met betrekking tot acties die in het kader van een duurzame ontwikkeling in de ontwikkelingslanden op het gebied van het milieubeheer worden uitgevoerd ((COM(95)294 def. )) voor om elk jaar met de Lid-Staten de algemene richtsnoeren bespreken in hun respectieve commissie (ALA/MED/EOF). Dit voorstel is in het gemeenschappelijk standpunt in de Raad Ontwikkeling van mei 1996 goedgekeurd.

De Commissie steunt in haar voorstel de systematische inspanningen om een bijdrage te verkrijgen, in het bijzonder een financiële bijdrage, van de uiteindelijke begunstigden, in overeenstemming met hun middelen en de aard van de betrokken actie. Bovendien wordt gezocht naar mogelijkheden van medefinanciering, inzonderheid met de Lid-Staten dan wel met multilaterale regionale of andere organisaties.

Met betrekking tot de bijstand uit hoofde van de begrotingspost voor ontwikkelingsbijstand op het gebied van het milieubeheer; hiermee wordt aanvulling en versterking van de krachtens andere instrumenten van ontwikkelingssamenwerking verleende bijstand beoogd, ten einde volledig rekening te houden met de milieu-overwegingen in de EG-programma's. Als zodanig is het oogmerk daarvan modelprojecten te velde alsmede beleidsstudies te bekostigen.

Een verslag van de resultaten van de werkzaamheden in het kader van de huidige begrotingspost milieubeheer is door de Commissie voorbereid; het zal de Raad en het Parlement na vertaling daarvan worden voorgelegd. Uit hoofde van dit voorstel zullen aan het einde van elk begrotingsjaar verdere verslagen worden voorgelegd, waaronder ook een samenvatting van onafhankelijke beoordelingen van specifieke acties. Tevens zal dit de in december 1996 af te ronden beoordeling van de ontwikkelingsbijstand van de Commissie op het gebied van milieubeheer bestrijken, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar begrotingslijn B7-6200 (het eerdere B7-5040).