Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1372/96 van Michl EBNER aan de Commissie. Acties tegen het roken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1372/96 van Michl EBNER aan de Commissie. Acties tegen het roken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1372/96 van Michl EBNER aan de Commissie. Acties tegen het roken

Publicatieblad Nr. C 365 van 04/12/1996 blz. 0004


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1372/96 van Michl Ebner (PPE) aan de Commissie (3 juni 1996)

Betreft: Acties tegen het roken

Overwegende dat de Commissie op 21 april 1995 een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake een Actieplan (1995-1999) ten behoeve van de kankerbestrijding heeft aangenomen, waarin met name het roken als grootste risicofactor bij kankeraandoeningen wordt aangeduid en waarin ervoor wordt gepleit om tegen het roken in het kader van de kankerbestrijding op te treden,

overwegende dat recent cijfermateriaal een aanzienlijk percentage kankeraandoeningen en veel door kanker veroorzaakte sterfgevallen met de levenswijze in verband brengt en dat 30% van de kankeraandoeningen te wijten is aan tabaksgebruik; dat, hoewel verordening 2075/92 inzake de GMO voor ruwe tabak de oprichting van een gemeenschappelijk Onderzoek- en Informatiefonds voor Tabak voorschrijft, de uitgaven voor marktondersteuning nog steeds 817 miljoen ecu bedragen,

verzoekt de Commissie mee te delen welke acties tegen de oorzaken van kankeraandoeningen en welke projecten ter bevordering van het niet-roken gepland zijn om de kankerbestrijding te concretiseren; alsmede waarom de marktondersteuning voor de tabaksproduktie niet wordt afgeschaft, nu het tabaksgebruik zo schadelijk voor de gezondheid is.

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (16 juli 1996)

De prioritaire acties inzake de preventie van het tabaksgebruik zijn in het actieplan voor kankerbestrijding (1996-2000) ((Besluit nr. 646/96/EG - PB L 95 van 16.4.1996. )) vastgesteld. Het gaat hoofdzakelijk om acties inzake voorlichting en gezondheidsopvoeding, die gericht zijn op de preventie van het tabaksgebruik. Ook in het kader van andere actieplannen inzake volksgezondheid kunnen initiatieven ten behoeve van de preventie van het tabaksgebruik worden opgezet, met name met betrekking tot gezondheidsbevordering, -voorlichting, -onderwijs en -opleiding ((Besluit nr. 645/96/EG - PB L 95 van 16.4.1996. )).

De ondersteuning van de ruwe tabaksmarkt maakt integrerend deel uit van de gemeenschappelijke marktordening en is goedgekeurd door het Parlement en de Raad. Op zich heeft deze ondersteuning echter geen invloed op het tabaksgebruik.

Vermeld zij eveneens dat in 1992 ((Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad - PB L 215 van 30.7.1992. )) een Communautair Fonds voor onderzoek en informatie over tabak is ingesteld, met het oog op de coördinatie en de financiering van de onderzoek- en informatieprogramma's die erop gericht zijn de kennis over de schadelijke effecten van tabak en over de passende preventieve en curatieve maatregelen te verbeteren.