Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1502/96 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Verplicht gebruik van met zuurstof verrijkte benzine in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1502/96 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Verplicht gebruik van met zuurstof verrijkte benzine in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1502/96 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Verplicht gebruik van met zuurstof verrijkte benzine in de EU

Publicatieblad Nr. C 345 van 15/11/1996 blz. 0080


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1502/96 van Gerardo Fernández-Albor (PPE) aan de Commissie (12 juni 1996)

Betreft: Verplicht gebruik van met zuurstof verrijkte benzine in de EU

Terwijl thans algemeen loodvrije benzine wordt gebruikt komt in de EU ook benzine met toegevoegde zuurstof. Deze benzine is reeds sedert 1992 verplicht in 39 gebieden van de VS. In de lid-staten van de EU wordt deze benzine gebruikt in Finland terwijl ook de Zweedse regering pleit voor deze brandstof. In Frankrijk wordt in de wet inzake de kwaliteit van de lucht gewezen op het nut van bedoeld produkt.

Aangezien het hier gaat om een benzine met een groter zuurstofgehalte dan de conventionele benzine en de vervuiling door koolmonoxide aanzienlijk wordt verminderd tot ongeveer 25%, is het ongetwijfeld aan te bevelen in de Gemeenschap op deze benzine over te gaan.

Kan de commissie mededelen wat haar standpunt is ten aanzien hiervan en of zij meent dat het gebruik van deze benzine vrijwillig of verplicht moet worden ingevoerd om op extra wijze bij te dragen tot het schoonhouden van de lucht in onze vervuilde steden?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (1 augustus 1996)

De problemen die het geachte Parlementslid ter sprake brengt, kwamen aan bod in een recente mededeling van de Commissie ((COM(96) 248. )). Op 18 juni 1996 heeft de Commissie een nieuwe strategie goedgekeurd voor de reductie van de emissies in de sector van het wegverkeer. Dank zij deze strategie kunnen de stringente normen voor de luchtkwaliteit worden nageleefd in verband met vervuilende stoffen als koolmonoxide, benzeen, stikstofdioxide, stofdeeltjes en troposfeer-ozon.

Deze strategie, die de emissies in de sector van het wegverkeer tegen het jaar 2010 beoogt te verminderen tot 60% à 70% van het huidige niveau, omvat twee voorstellen voor richtlijnen. Het eerste voorstel heeft ten doel de normen voor particuliere voertuigen te verscherpen en het tweede heeft betrekking op de kwaliteitsnormen voor brandstoffen, benzine en diesel. In dit tweede voorstel komen de zuurstofcomponenten voor in de lijst van parameters voor loodvrije benzine uit het Auto oil-programma. De Commissie stelt een maximaal gehalte van 2,3 gewichtsprocent voor, aangezien hogere verhoudingen van zuurstofprodukten in de brandstoffen kunnen leiden tot een toename van andere vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden en aldehyden. Dit is trouwens de reden waarom met de goedgekeurde doelstellingen inzake luchtkwaliteit geen hoger gehalte kon worden vastgelegd. De waarde die de Commissie voorstelt, is vergelijkbaar met de waarden die in Californië en Zweden worden gehanteerd.

Overigens is momenteel nog een aantal wetgevende voorstellen, die voortvloeien uit het Auto oil-programma, in voorbereiding. Het gaat hierbij om de emissienormen voor lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens en om een reglementering van de inspectie en de jaarlijkse en halfjaarlijkse onderhoudscontrole.