Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1525/96 van Blaise ALDO aan de Commissie. Afbakening van de viszones van de ultra-perifere Europese gebiedsdelen en die van de naburige ACS-staten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1525/96 van Blaise ALDO aan de Commissie. Afbakening van de viszones van de ultra-perifere Europese gebiedsdelen en die van de naburige ACS-staten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1525/96 van Blaise ALDO aan de Commissie. Afbakening van de viszones van de ultra-perifere Europese gebiedsdelen en die van de naburige ACS-staten

Publicatieblad Nr. C 356 van 25/11/1996 blz. 0053


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1525/96 van Blaise Aldo (UPE) aan de Commissie (5 juni 1996)

Betreft: Afbakening van de viszones van de ultra-perifere Europese gebiedsdelen en die van de naburige ACS-staten

Op de laatste Paritaire Vergadering ACS-EU te Windhoek werd op 22 maart 1996 een gemeenschappelijke visserijresolutie goedgekeurd. Deze resolutie had als rechtsgrondslag Titel III "Ontwikkeling van de visserij¨ van de Overeenkomst van Lomé IV, zoals herzien bij de op 4 november 1995 op Mauritius ondertekende overeenkomst, en met name de artikelen 58 t/m 68 van genoemde Titel III. In deze resolutie werd herinnerd aan de geweldige problemen die kustvisserijschepen uit Guadeloupe en Martinique ondervinden wanneer zij geconfronteerd worden met zeeschepen (in het onderhavige geval die van het eiland Saba) die in dezelfde zone vissen.

Overeenkomstig de bepalingen van deze artikelen werd in deze resolutie daarom gevraagd om zo spoedig mogelijk onderhandelingen tussen de Unie en de betrokken ACS-landen te beginnen met het oog op de sluiting van een visserijakkoord dat rekening houdt met de specifieke situatie in de regio.

De Commissie werd gevraagd zich hiervoor in te zetten en ook om maatregelen te nemen met het oog op de afbakening van de respectieve maritieme zones van een ieder. Kan zij in het licht hiervan mededelen welk gevolg zij denkt te geven aan bovengenoemde resolutie?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (26 juni 1996)

De Gemeenschap is niet bevoegd inzake het afbakenen van maritieme zones. Dat is een zaak van de betrokken kuststaten. Wat betreft de sluiting van visserijovereenkomsten, is het zo dat de Raad de Commissie heeft gemachtigd om ter zake onderhandelingen aan te knopen met sommige landen in het Caribisch gebied waarvan de wateren traditioneel door vissers van Guadeloupe en Martinique worden bevist. De Commissie heeft tot dusver echter geen verzoek ontvangen om onderhandelingen te beginnen in verband met Saba.