Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1667/96 van Gianni TAMINO aan de Commissie. BSE en de uitvoer van Engelse runderhuiden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1667/96 van Gianni TAMINO aan de Commissie. BSE en de uitvoer van Engelse runderhuiden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1667/96 van Gianni TAMINO aan de Commissie. BSE en de uitvoer van Engelse runderhuiden

Publicatieblad Nr. C 356 van 25/11/1996 blz. 0081


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1667/96 van Gianni Tamino (V) aan de Commissie (24 juni 1996)

Betreft: BSE en de uitvoer van Engelse runderhuiden

De verwerking van runderhuiden (ook die afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk) in diverse Europese landen (Italië, Spanje, enz.) waar de leerlooierij een belangrijke activiteit is, brengt het gebruik van onderhuids bindweefsel als bijprodukt met zich mee, dat aangewend wordt bij de produktie van vetten, eiwitten en gelatine welke voor de voeding van mensen en dieren (met uitzondering van herkauwers) en de bemesting worden gebruikt.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft terecht besloten dat in het gebied rond Chiampo-Arzignano (provincie Vicenza) waar veel leerlooierijen zijn gevestigd, aan de onderneming SICIT (die thans veevoeders maakt, met uitzondering van voeder voor herkauwers, maar in ieder geval voeder dat ook indirect de mens kan betreffen) niet langer het afval mag worden geleverd van de verwerking van uit Engeland afkomstige runderhuiden.

In andere Europese landen (b.v. Spanje) is een dergelijk verbod nog niet van kracht en het afval van Engelse schapen en runderen, waarvan de export de afgelopen maanden door de EU is verboden, kan desbetreffende stukjes onderhuids weefsel bevatten.

Is de Commissie niet van mening dat de verwerking van deze produkten in strijd is met deze verboden?

Is de Commissie niet van mening dat de in één land van de EU opgelegde verboden in het voordeel kunnen zijn van andere landen, en dit in strijd met de mededingingsregels?

Acht de Commissie het niet nodig de export van huiden uit het Verenigd Koninkrijk te verbieden om te voorkomen dat de uit het onderhuidse bindweefsel vervaardigde produkten terecht komen in veevoeders en indirect ook in voor menselijke voeding bestemde produkten?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (1 augustus 1996)

Krachtens Beschikking 96/239/EG van de Commissie ((PB L 78 van 28.3.1996, blz. 47, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/362/EG van de Commissie, PB L 139 van 12.6.1996. )) is aan het Verenigd Koninkrijk een verbod opgelegd om vanaf zijn grondgebied produkten van in het Verenigd Koninkrijk geslachte runderen, die in de voedselketen voor mens of dier kunnen komen, uit te voeren naar andere Lid-Staten en naar derde landen.

Bijgevolg mogen huiden alleen uit het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd voor de leerlooierij. De bij het looien verkregen afvalprodukten mogen niet worden gebruikt voor de vervaardiging van voedsel voor mens of dier.

De Commissie neemt de nodige maatregelen om erop toe te zien dat alle Lid-Staten dit voorschrift op dezelfde wijze toepassen.

Er is geen verbod op de uitvoer van schapen of produkten van schapen.

Het Wetenschappelijk Veterinair Comité beoordeelt momenteel de situatie met betrekking tot overdraagbare vormen van spongiforme encefalopathie in alle Lid-Staten, ten einde de behoefte aan eventuele verdere maatregelen te kunnen evalueren. Deze maatregelen zouden voor de gehele Gemeenschap gelden.

De Commissie is voornemens in alle Lid-Staten controles te verrichten om erop toe te zien dat overal de nodige maatregelen worden genomen om te garanderen dat de voorschriften in verband met boviene spongiforme encefalopathie (BSE) onverkort worden toegepast.