Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1708/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Mededinging, telecommunicaties en werkgelegenheid

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1708/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Mededinging, telecommunicaties en werkgelegenheid

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1708/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Mededinging, telecommunicaties en werkgelegenheid

Publicatieblad Nr. C 356 van 25/11/1996 blz. 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1708/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (25 juni 1996)

Betreft: Mededinging, telecommunicaties en werkgelegenheid

Kan de Commissie naar aanleiding van het ontwerp voor een richtlijn van de Commissie 95/C263/07 ((PB C 263 van 10.10.1995, blz. 6. )) tot wijziging van richtlijn 90/388/EEG ((PB L 192 van 24.7.1990, blz. 10. )) betreffende de volledige liberalisering van de telecommunicatiemarkt, mededelen welke gevolgen zij denkt dat deze liberalisering voor de werkgelegenheid zal hebben?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (16 juli 1996)

Het bevorderen, voor zover het haar mogelijk is, van de schepping van nieuwe markten en de daarbij behorende arbeidsplaatsen is één van de priorteiten van de Commissie. In haar Witboek van 1994 inzake groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid ((Doc. COM(93)700. )) heeft de Commissie erop gewezen, hoe belangrijk het in dezen is, dat de nog bestaande exclusieve rechten waardoor de interne markt wordt opgesplitst en nieuwe investeringen worden beperkt, worden opgeheven. Richtlijn 96/19/EG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie ((PB L 74 van 22.3.1996. )), die op 13 maart 1996 door de Commissie is vastgesteld na een breed openbaar overleg, vormt een onderdeel van deze aanpak.

In de Verenigde Staten overschrijdt het aantal nieuwe arbeidsplaatsen dat door ondernemingen in de telecommunicatiesector (apparatuur en diensten) sinds 1985 is geschapen, met meer dan 100.000 het bij ATT geschrapte aantal arbeidplaatsen. In Finland is de werkgelegenheid in de telecommunicatiesector van 1987 tot 1993 met 4% gestegen, dank zij de invoering van concurrentie, terwijl zij gemiddeld met 16% is afgenomen in de totaliteit van de sectoren.

Bovendien is de liberalisatie van de telecommunicatiesector van invloed op andere economische sectoren. Volgens een econometrische ((The WEFA Group, "Economic impact of Deregulating US Communications Industries¨, Burlington (Mass) - Bala Cynwyd (Penn), February 1995. )) studie zou de totale werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 3,4 miljoen in tien jaar toenemen ten gevolge van de gecombineerde effecten van minder dure diensten, een gemakkelijker toegang tot de netten, innovatie en de inwerking van nieuwe diensten (gezondheid, distributie, multimedia). Soortgelijke effecten worden in de Gemeenschap verwacht.

Het is in dit stadium nog niet mogelijk, de invloed van Richtlijn 96/19/EG op de werkgelegenheid te becijferen. Deze zal in grote mate afhankelijk zijn van het regelgevend kader dat de Lid-Staten zullen invoeren voor de toepassing van deze richtlijn, alsmede van de richtlijnen van de Raad en het Parlement die binnenkort zullen worden vastgesteld inzake met name de onderlinge koppeling ((Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie, PB C 62 van 1.3.1996. )) en het verlenen van vergunningen ((Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten. Doc. COM(95)545. )), in het bijzonder van de mate waarin de beleggers menen dat dit kader hun de nodige rechtszekerheid biedt om investeringen op lange termijn op het gebied van de nieuwe infrastructuren mogelijk te maken.