Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1906/96 van Erich SCHREINER aan de Commissie. Veelheid aan normen in de EU (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1906/96 van Erich SCHREINER aan de Commissie. Veelheid aan normen in de EU (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1906/96 van Erich SCHREINER aan de Commissie. Veelheid aan normen in de EU (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0005


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1906/96 van Erich Schreiner (NI) aan de Commissie (11 juli 1996)

Betreft: Veelheid aan normen in de EU

Het grote aantal verschillende normen in Europa vormt een sterke belasting voor de Europese ondernemingen. Vooral bij aanbestedingen wordt steeds van de nationale technische normen uitgegaan.

1. Welke maatregelen treft de Commissie in dit verband?

2. In hoeverre is er sprake van concurrentievervalsing door deze veelheid aan normen?

3. Streeft de Commissie naar harmonisatie van de verschillende technische normen? Zo ja, wanneer vallen er resultaten op dit gebied te verwachten? En zo nee, waarom niet?

Aanvullend antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (20 mei 1997)

Als aanvulling op haar eerdere antwoord ((PB C 365, 4.12.1996.)) deelt de Commissie het geachte Parlementslid mede dat de resultaten van de intern door de Commissie uitgevoerde studie naar de mate waarin voor aankopen die onder Richtlijn 93/38/EEG (richtlijn nutsvoorzieningen) ((PB L 199 van 9.8.1993.)) vallen Europese of internationale normen gelden, als volgt kunnen worden samengevat (de opgegeven cijfers geven de situatie medio 1996 weer):

- naar schatting 66,2% van de geïnventariseerde producten viel in aanzienlijke mate onder een Europese norm, een Europese norm die nog in ontwikkeling is of een internationale norm;

- van de op de geïnventariseerde producten van toepassing zijnde normen is het aandeel Europese normen die in ontwikkeling zijn aanzienlijk hoger dan het aandeel volledig goedgekeurde Europese normen (25% tegen 18,3%);

- 40,4% van de Europese normen (vastgesteld of nog in ontwikkeling) die gelden voor de geïnventariseerde producten is in opdracht van de Commissie ontwikkeld;

- de meeste in opdracht ontwikkelde Europese documenten die gelden voor de geïnventariseerde producten zijn opgesteld ter ondersteuning van hetzij Richtlijn 89/106/EEG (bouwmaterialen), hetzij Richtlijn 93/37/EEG (overheidsopdrachten).