Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1969/96 van Wolfgang NUßBAUMER aan de Commissie. De Helms-Burton-wet

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1969/96 van Wolfgang NUßBAUMER aan de Commissie. De Helms-Burton-wet

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1969/96 van Wolfgang NUßBAUMER aan de Commissie. De Helms-Burton-wet

Publicatieblad Nr. C 356 van 25/11/1996 blz. 0115


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1969/96 van Wolfgang Nußbaumer (NI) aan de Commissie (16 juli 1996)

Betreft: De Helms-Burton-wet

Welke maatregelen denkt de Commissie tegen de exterritoriale wetgeving van de VS met betrekking tot Cuba, Iran en Lybië te treffen ter bescherming van Europese firma's indien de bestaande situatie nog verder verstart; welke concrete vergeldingsmaatregelen kan de EU treffen?

Overweegt de Commissie ondernemingen die door deze wetgeving getroffen worden, financiële steun te verlenen om zo de door hen geleden schade te beperken?

Welke uitwerking heeft deze situatie op de vooruitgang bij de zojuist begonnen "Transatlantic Business Dialogue¨ (TABD)?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (6 september 1996)

De Commissie heeft verzocht om overleg met de Verenigde Staten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op grond van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) en de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten (GATS), artikel XXIII. Twee overlegrondes hebben plaatsgehad op 4 juni en 2 juli. De Commissie is bezig de resultaten van dat overleg te bespreken met de Lid-Staten om tot een beslissing te komen over het indienen van een formele WTO-panelaanvraag door de Gemeenschap.

De Raad Algemene zaken van 15 juli heeft een aantal maatregelen aangewezen welke ter verdediging van de belangen van de Europese Unie zouden kunnen worden genomen. Één van deze mogelijkheden is de aanwending of invoering door de Europese Unie van wetgeving die de extraterritoriale gevolgen van de wetgeving van de Verenigde Staten neutraliseert. De Commissie heeft met het oog daarop onlangs haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een verordening van de Raad, dat binnenkort bij de Raad en (ter informatie) bij het Parlement zal worden ingediend.

Het behoort niet tot de bevoegdheden van de Commissie aan ondernemingen compensatie te verlenen voor de verliezen welke zij zouden kunnen lijden als gevolg van extraterritoriale secundaire boycotmaatregelen van derde landen.

De deelnemers aan de "Transatlantic Business Dialogue¨ hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij het volledig oneens zijn met extraterritoriale wetgeving zoals de "Cuban liberty and democratic solidarity (Libertad) Act¨.