Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2088/96 van Angela BILLINGHAM aan de Commissie. Radongas

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2088/96 van Angela BILLINGHAM aan de Commissie. Radongas

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2088/96 van Angela BILLINGHAM aan de Commissie. Radongas

Publicatieblad Nr. C 385 van 19/12/1996 blz. 0092


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2088/96 van Angela Billingham (PSE) aan de Commissie (26 juli 1996)

Betreft: Radongas

Radongas in het milieu wordt in het Verenigd Koninkrijk erkend als een belangrijke veroorzaker van kanker. Kan de Commissie informatie verstrekken over de huidige normen die in de EU worden gehanteerd met betrekking tot het niveau van dit gas dat aanvaardbaar wordt geacht in de nabijheid van woonhuizen?

Is de Commissie bereid wetgeving op dit gebied te overwegen, teneinde de burgers van de Europese Unie op afdoende wijze te beschermen tegen deze bedreiging van de gezondheid?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (16 september 1996)

De Commissie heeft op 21 februari een Aanbeveling inzake de bescherming van de bevolking tegen blootstelling aan radon binnenshuis gedaan (90/143/EURATOM ((PB L 80 van 27.3.1990. ))). Daarin wordt als referentieniveau een radongasconcentratie van 400 Bq/m3 voorgesteld voor correctieve maatregelen in bestaande gebouwen en een richtwaarde van 200 Bq/m3 voor nieuwbouw.

De Lid-Staten hebben op verschillende manieren op deze aanbeveling gereageerd, onder andere afhankelijk van de specifieke omstandigheden en vorm waarin radon op hun grondgebied in het milieu voorkomt. Waar referentieniveaus zijn ingevoerd zijn deze over het algemeen in overeenstemming met de aanbeveling. Aangezien de juridische status en de praktische implicaties van deze referentieniveaus onderling verschillend zijn, is een vergelijking op basis van aantallen alleen niet zinvol.

De Commissie volgt nauwlettend hoe in de diverse Lid-Staten gevolg aan haar aanbeveling wordt gegeven. Het behoort echter uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten om ter bescherming van het publiek een radonbeheersingsbeleid te ontwikkelen in het kader van de algemene zorg voor de volksgezondheid.

De onlangs herziene richtlijn van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (96/29/EURATOM ((PB L 159 van 29.6.1996. ))) geldt onder andere voor natuurlijke stralingsbronnen, inclusief bronnen van radonstraling, met name wat blootstelling op de werkplek betreft, maar is niet van toepassing op radon in woningen, dat onder bovengenoemde aanbeveling valt.