Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2385/96 van Jens-Peter BONDE aan dee Raad. Vertrouwelijke verklaringen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2385/96 van Jens-Peter BONDE aan dee Raad. Vertrouwelijke verklaringen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2385/96 van Jens-Peter BONDE aan dee Raad. Vertrouwelijke verklaringen

Publicatieblad Nr. C 072 van 07/03/1997 blz. 0038


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2385/96 van Jens-Peter Bonde (I-EDN) aan de Raad (30 augustus 1996)

Betreft: Vertrouwelijke verklaringen

Kan de Raad mededelen hoeveel vertrouwelijke verklaringen, in en buiten zijn hoedanigheid als wetgever, zijn goedgekeurd sinds de overeenkomst inzake beperking van het aantal geheime verklaringen?

Antwoord (13 decemnber 1996)

Uit hoofde van de Gedragscode inzake de openbaarheid van de notulen en de verklaringen voor de notulen van de Raad die optreedt als wetgever, waarnaar het Geachte Parlementslid verwijst, is de Raad overeengekomen om de verklaringen voor de notulen met mate te gebruiken, met dien verstande dat dit instrument moet blijven bijdragen tot een doeltreffend besluitvormingsproces.

Tussen 2 oktober 1995 - de datum waarop de Gedragscode is aangenomen - en 30 september 1996, heeft de Raad 208 wetgevingsbesluiten definitief aangenomen. Deze hebben in het totaal 385 verklaringen voor de notulen tot gevolg gehad, waarvan 382 voor het publiek beschikbaar zijn gesteld en bijgevolg aan het Europees Parlement zijn meegedeeld.

Er zijn dus maar drie bij de aanneming van wetgevingsbesluiten afgelegde verklaringen die in het kader van de Gedragscode niet openbaar zijn gemaakt. Deze drie verklaringen die alle betrekking hebben op de Overeenkomst inzake de scheepsbouw in het kader van de OESO, hebben echter geen betrekking op wetgevingsbesluiten als zodanig, maar op de sluiting van een internationale overeenkomst.

Over de aanneming van verklaringen in de notulen wanneer de Raad niet als wetgever optreedt, kan de Raad geen statistieken voorleggen, omdat dergelijke verklaringen niet worden geregistreerd.