Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2529/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Het "klonen" van zaktelefoons

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2529/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Het "klonen" van zaktelefoons

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2529/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Het "klonen" van zaktelefoons

Publicatieblad Nr. C 091 van 20/03/1997 blz. 0010


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2529/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (8 oktober 1996)

Betreft: Het "klonen¨ van zaktelefoons

Sinds medio februari 1996 is de concurrentie op het gebied van zaktelefoons en andere persoonlijke mobiele communicatiemiddelen volledig vrij, hetgeen de keuzemogelijkheid vergroot en de gebruikersprijs omlaag doet gaan. Hierdoor is de zaktelefoon een wijd verbreid communicatiemiddel geworden.

Momenteel doen zich in Italië en in de andere landen van de Gemeenschap zeer veel gevallen van "klonering¨ en bedrog voor en daarom dient de Commissie kwaliteitseisen op te leggen.

Is de Commissie bereid technisch onderzoek te verrichten, te zamen met de belangrijkste ondernemingen in deze sector, naar veiligheidsmechanismen die "klonering¨ onmogelijk of althans zeer moeilijk maken. En wel, omdat deze misdrijven uiteraard gevolgen hebben voor de gehele Gemeenschap en bovendien het vertrouwelijke karakter van dit nieuwe en zeer nuttige communicatiemiddel in gevaar brengen?

Kan de Commissie onmiddellijk maatregelen treffen, ook om de bescherming van de GSM te garanderen, waarmee de fraudeurs zich nog niet bezighouden omdat het klonen ervan ingewikkelder is?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (13 november 1996)

De Commissie is zich door haar contacten met de mobiele communicatiemiddelenindustrie terdege bewust van de problemen betreffende het frauduleus gebruik van mobiele telefoons. Zij is van oordeel dat de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de fraude, evenals in andere commerciële sectoren, in eerste instantie bij de spelers op de markt ligt, en in het onderhavige geval bij de exploitanten van mobiele netwerken en dienstenleveranciers.

Met betrekking tot het paneuropees digitaal cellulair mobiel communicatiesysteem (GSM) is het de doelstelling van de GSM-exploitanten die zich aaneengesloten hebben in een vereniging rond het memorandum van overeenstemming om GSM even veilig te maken als het vaste telefoonnet. In verband daarmee heeft de vereniging een veiligheidsgroep opgericht die adviezen verstrekt op het gebied van de beveiliging en de fraudebestrijding.

Om de potentiële bedreigingen die aan het gebruik van radiotransmissie zijn verbonden te kunnen counteren was de GSM vanuit technisch oogpunt ontworpen met in het achterhoofd de potentiële zwakheden van de oudere analoge cellulaire systemen (klonen is bijvoorbeeld een typisch probleem waarmee men bij deze oudere systemen te maken kan krijgen). Maatregelen om te voorkomen dat de diensten in gevaar worden gebracht houden onder meer een hoog encryptieniveau op het radiopad in waardoor anonimiteit en vertrouwelijkheid min of meer zijn gewaarborgd en afluisteren vrijwel niet mogelijk is, alsmede een degelijk authentificatiesysteem ter voorkoming van valse facturen en maatregelen om te verhinderen dat exploitanten elkaars veiligheid hetzij ongewild, hetzij vanwege de door de concurrentie veroorzaakte druk expres, in gevaar zullen brengen.

In weerwil van de procedure die is ingevoerd en en de maatregelen welke zijn getroffen kan frauduleus gebruik nooit volledig worden uitgesloten. De exploitanten moeten zich op de hoogte houden van de ter plaatse geldende veiligheidsprocedures alsmede van de kosten en de doeltreffendheid van de genomen maatregelen.