Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2817/96 van Christoph KONRAD aan de Commissie. Verwijdering van oude banden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2817/96 van Christoph KONRAD aan de Commissie. Verwijdering van oude banden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2817/96 van Christoph KONRAD aan de Commissie. Verwijdering van oude banden

Publicatieblad Nr. C 083 van 14/03/1997 blz. 0074


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2817/96 van Christoph Konrad (PPE) aan de Commissie (25 oktober 1996)

Betreft: Verwijdering van oude banden

1. Is de Commissie ervan op de hoogte dat er ieder jaar in Duitsland ongeveer 600.000 ton afval in de vorm van oude banden geproduceerd wordt?

2. Via welke wegen worden oude banden in de lid-staten van de Europese Unie verwijderd of opgeslagen, of bestaat er een recyclingindustrie voor oude banden in Europa?

3. Welke richtlijnen, verordeningen of besluiten ten aanzien van de verwijdering van oude banden bestaan er in de Europese Unie respectievelijk zijn gepland?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (11 december 1996)

1. Het is de Commissie bekend dat volgens ramingen van de Arbeitsgruppe der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA-AG) in Duitsland jaarlijks 600.000 ton afval van oude banden ontstaat.

2. De oude banden vormen een probleem dat in de Lid-Staten op verschillende manieren wordt aangepakt. Sommige Lid-Staten hebben specifieke maatregelen voor oude banden ingevoerd. Zo geldt in Denemarken een heffing voor oude banden om ervoor te zorgen dat ze in een installatie voor de opwerking van rubber kunnen worden gerecycleerd. In Nederland is het storten van oude banden verboden en is een convenant met autoproducenten en -leveranciers gesloten met gekwantificeerde doelstellingen voor loopvlakvernieuwing, recycling en verbranding met terugwinning van energie. In een aantal Lid-Staten worden steeds meer oude banden als brandstof in cementovens gebruikt en in het Verenigd Koninkrijk is een speciale installatie gebouwd om banden te verbranden, waarbij de energie wordt gebruikt en tevens de staalresten worden teruggewonnen. Hoewel er mogelijkheden zijn voor loopvlakvernieuwing en recycling en de terugwinning van energie, wordt naar schatting zo'n 50% van de oude banden in de Gemeenschap nog gestort of gewoonweg opgeslagen. Tot op heden is er in het algemeen in de noordelijke Lid-Staten meer sprake van concrete maatregelen voor oude banden, terwijl Portugal, Spanje, Griekenland en de meeste regio's van Italië nog bekijken wat de beschikbare mogelijkheden zijn. Het feit dat de activiteiten op dit gebied in de Gemeenschap zo sterk uiteenlopen, is uiteraard een zaak die de Commissie aangaat.

3. Op communautair niveau zijn er momenteel geen specifieke instrumenten voor het opruimen van oude banden, hoewel de bepalingen van Richtlijn 75/442/EEG ((PB L 194, 25.7.1975. )) van de Raad betreffende afvalstoffen (zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG ((PB L 78 du 26.3.1991. )) van de Raad) net als voor andere afvalstoffen ook voor oude banden gelden.

Het probleem met oude banden is geëvalueerd door een werkgroep prioritaire afvalstromen, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren zoals de industrie, overheidsinstanties en consumentenorganisaties, die haar werkzaamheden eind 1993 heeft afgerond. In de conclusies van de werkgroep wordt aanbevolen het storten van oude banden te verbieden en wordt aangedrongen op een aanbeveling van de Commissie met streefwaarden voor preventie, loopvlakvernieuwing, recycling en verbranding met terugwinning van energie.

Wat de geplande maatregelen betreft, is voorgesteld het storten van oude banden onder te brengen in de voorgestelde richtlijn inzake het storten van afval. Daarnaast overweegt de Commissie of een specifieke richtlijn voor de inzameling en terugwinning van oude banden een goede zaak zou zijn.