Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2909/96 van Tony CUNNINGHAM aan de Commissie. Vergelijkend onderzoek in de gehele EU naar oorzaken van verkeersongevallen met dodelijke afloop

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2909/96 van Tony CUNNINGHAM aan de Commissie. Vergelijkend onderzoek in de gehele EU naar oorzaken van verkeersongevallen met dodelijke afloop

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2909/96 van Tony CUNNINGHAM aan de Commissie. Vergelijkend onderzoek in de gehele EU naar oorzaken van verkeersongevallen met dodelijke afloop

Publicatieblad Nr. C 072 van 07/03/1997 blz. 0085


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2909/96 van Tony Cunningham (PSE) aan de Commissie (31 oktober 1996)

Betreft: Vergelijkend onderzoek in de gehele EU naar oorzaken van verkeersongevallen met dodelijke afloop

Ik heb moeten constateren dat er buitengewoon weinig informatie beschikbaar is over de omvang en oorzaken van verkeersslachtoffers in de Europese Unie. Is de Commissie voornemens om ter verbetering van de Europese verkeersveiligheid in de hele Unie een vergelijkend onderzoek in te stellen naar de frequentie en het soort verkeersongelukken waarbij automobilisten, fietsers en voetgangers betrokken zijn?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (27 november 1996)

Het Geachte Parlementslid heeft gelijk als hij zegt dat statistische gegevens over verkeersongevallen in de Gemeenschap beperkt zijn. De Commissie heeft om deze reden op 23 juli 1993 een voorstel aan de Raad voorgelegd voor een beschikking tot instelling van een communautaire gegevensbank betreffende statistieken over verkeersongevallen. In zijn beschikking van 30 november 1993 (93/704/EEG) ((PB L 329 van 30.12.1993. )) heeft de Raad zijn steun gegeven aan de opzet van deze gegevensbank die de naam Care heeft gekregen.

Momenteel is het Care-project in een ontwikkelings- en valideringsfase en wordt naar aanleiding hiervan een interimverslag opgesteld dat in 1997 aan de Raad wordt voorgelegd. Op termijn stelt Care de Commissie in gelegenheid vergelijkende studies uit te voeren op communautair niveau aangaande verkeersslachtoffers, waardoor de kennis over de verkeersveiligheid in Europa zal worden verbeterd.