Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2968/96 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Steunmaatregelen voor de herstructurering van scheepswerven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2968/96 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Steunmaatregelen voor de herstructurering van scheepswerven

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2968/96 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Steunmaatregelen voor de herstructurering van scheepswerven

Publicatieblad Nr. C 091 van 20/03/1997 blz. 0056


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2968/96 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie (8 november 1996)

Betreft: Steunmaatregelen voor de herstructurering van scheepswerven

Kan de Commissie bevestigen dat zij nog geen goedkeuring heeft gehecht aan de toekenning van overheidssteun voor de omschakeling van de Spaanse scheepswerven, hoewel die steun al een hele tijd geleden werd aangevraagd?

Hoe komt het dat die steun aan de Spaanse staatsscheepswerven nog steeds niet is toegezegd?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (29 november 1996)

In november 1995 hebben de Spaanse autoriteiten bij de Commissie hun plannen aangemeld om een verdergaande herstructurering door te voeren van scheepswerven die toebehoren aan de Spaanse Staat. Het ging hierbij om steunmaatregelen voor een bedrag van 180.000 miljoen pesetas, dat tussen 1995-1998 zou worden uitgekeerd overeenkomstig de speciale uitzondering voor Spanje in de overeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarbij de normale concurrentieomstandigheden in de commerciële scheepsbouw en -reparatie in acht werden genomen. De Commissie moet erop toezien dat de voorgestelde maatregelen niet alleen verenigbaar zijn met de overeenkomst, maar eveneens met de zevende Richtlijn van de Raad betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw (Richtlijn 90/684/EEG ((PB L 380 van 31.12.1990. )), zoals gewijzigd bij Richtlijn 94/73/EG ((PB L 351 van 31.12.1994. ))).

In tegenstelling tot wat het geachte Parlementslid denkt, heeft de Commissie reeds een belangrijk deel van het voorgestelde pakket steunmaatregelen goedgekeurd. In december 1995 heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de uitbetaling van 89.104 miljoen pesetas in de vorm van eerder goedgekeurde, maar niet-uitgekeerde steun (kapitaal en interest) om verliezen te compenseren, aangezien deze steun in overeenstemming was met artikel 5, sub a, van de richtlijn betreffende steunverlening aan de scheepsbouw.

De Commissie heeft nog geen besluit genomen over de resterende voorgestelde steunmaatregelen (80.000 miljoen pesetas sociale steun en 10.000 miljoen pesetas investeringssteun). Deze onderdelen worden nog onderzocht, tezamen met eerdere rentebetalingen op niet-uitgekeerde steun en voorstellen voor toekomstige belastingkredieten aan scheepswerven die extra steun kunnen inhouden; de Commissie moet erop kunnen toezien dat de steunmaatregelen op grond van de aard en inhoud van de herstructureringsmaatregelen in de ontvangende scheepswerven verenigbaar zijn met de OESO-Overeenkomst en de betrokken bepalingen van de richtlijn betreffende de steunverlening aan scheepsbouw. Gelet op de moeilijke marktsituatie en het feit dat in andere Lid-Staten scheepswerven met dezelfde problemen als de Spaanse werven gedwongen werden te sluiten, moet de Commissie dit uiterst nauwkeurig onderzoeken.

De onderzoeksprocedure van de Commissie werd voor enige tijd noodgedwongen onderbroken door het aantreden van een nieuwe regering in Spanje, maar de besprekingen zijn sindsdien hervat en worden voortgezet.