Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3033/96 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Algemene toepassing van milieuheffingen in de Gemeenschap

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3033/96 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Algemene toepassing van milieuheffingen in de Gemeenschap

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3033/96 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Algemene toepassing van milieuheffingen in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. C 083 van 14/03/1997 blz. 0112


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3033/96 van Gerardo Fernández-Albor (PPE) aan de Commissie (11 november 1996)

Betreft: Algemene toepassing van milieuheffingen in de Gemeenschap

Uitgaande van het feit dat milieuheffingen een doeltreffend instrument zijn voor de verwezenlijking van de milieudoelstellingen en dat het vervoer de belangrijkste factor voor de verandering van het klimaat is, heeft de directeur van het Europees Milieu-Agentschap zich uitgesproken voor invoering van milieuheffingen op brandstoffen, het gebruik van (auto)wegen en het lucht- en wegvervoer.

Tegen deze achtergrond wordt gewezen op de wenselijkheid de modellen voor milieuheffingen van de noordse landen ook in de rest van Europa in te voeren. In sommige lid-staten is men echter bang voor de gevolgen die de algemene invoering van milieuheffingen in de gehele Gemeenschap met zich mee zou brengen.

Kan de Commissie meedelen wat het resultaat van haar bemoeienissen terzake is geweest en op welke wijze zij ertoe kan bijdragen dat de milieuheffingen - los van opportunistische overwegingen betreffende concurrentievermogen of druk van bepaalde produktiesectoren - in de toekomstige opzet van het communautaire milieubeleid een belangrijke rol spelen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (28 november 1996)

De Commissie heeft kennis genomen van het verslag waar het geachte Parlementslid op doelt, dat door het Europees Milieu-agentschap op verzoek van het Parlement is samengesteld. In het algemeen steunt de Commissie het gebruik van milieubelastingen en -heffingen. In het Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid uit 1993 ((doc. COM(93)700. )) is benadrukt dat deze een cruciale rol spelen in een Europees model voor duurzame ontwikkeling. Dit is door de Commissie opgenomen in haar voorstel voor een besluit betreffende de herziening van het vijfde milieu-actieprogramma, waarover de Raad en het Parlement zich nog moeten uitspreken ((doc. COM(95)647. )).

De Europese Raad heeft de Raad verzocht een verslag in te dienen over de ontwikkeling van de belastingstelsels, waarin rekening wordt gehouden met de noodzaak een belastingklimaat te creëren dat een stimulans vormt voor het bedrijfsleven en het scheppen van werkgelegenheid, en een effectiever milieubeleid te bevorderen. De Commissie is van oordeel dat deze verschillende initiatieven een herbevestiging van duidelijke beleidslijnen mogelijk maken.

Bovendien heeft de Commissie al een aantal voorstellen voor wetgeving op fiscaal gebied ingediend, waarin milieudoelstellingen of mogelijkheden voor belastingdifferentiatie volledig of gedeeltelijk zijn opgenomen, onder andere op het gebied van energie, de milieu-eigenschappen van brandstof, de emissie van voertuigen en de lasten voor het wegtransport. De verscheidenheid van de milieuproblemen in de Gemeenschap vereist echter in de meeste gevallen geen volledig geharmoniseerde fiscale aanpak. Met het oog daarop is de Commissie van plan, zonder afbreuk te doen aan eventuele latere wetgevingsinitiatieven, vóór het eind van dit jaar een mededeling bij de Raad en het Parlement in te dienen waarin richtsnoeren worden gegeven voor de invoering van milieuheffingen in de Lid-Staten met inachtneming van het communautair recht.

Op al deze gebieden heeft de Commissie terdege rekening gehouden met de noodzaak het concurrentievermogen van de hele economie van de Gemeenschap op peil te houden en de aanpassingsproblemen te beperken die een gevolg zijn van een wijziging in de relatieve voordelen voor de produktiesectoren van deze economie. De Commissie zal dit aspect ook in de toekomst zeker niet uit het oog verliezen, waarbij wel moet worden beseft dat mogelijke sectoriële aanpassingsproblemen onvermijdelijk zijn, ongeacht of het om een fiscaal instrument of om regelgeving gaat.