Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3037/96 van Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP aan de Commissie. Bescherming van de gezondheid van de Britse consument tegen boviene spongiforme encefalopathie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3037/96 van Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP aan de Commissie. Bescherming van de gezondheid van de Britse consument tegen boviene spongiforme encefalopathie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3037/96 van Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP aan de Commissie. Bescherming van de gezondheid van de Britse consument tegen boviene spongiforme encefalopathie

Publicatieblad Nr. C 091 van 20/03/1997 blz. 0063


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3037/96 van Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) aan de Commissie (31 oktober 1996)

Betreft: Bescherming van de gezondheid van de Britse consument tegen boviene spongiforme encefalopathie

In het kader van haar bevoegdheden op het gebied van consumentenbescherming overeenkomstig artikel 129 A van het Verdrag heeft de EU profylactische maatregelen genomen om te voorkomen dat onherstelbare schade wordt aangericht door het in de handel brengen van produkten afkomstig van Britse runderen. Deze maatregelen, die in feite neerkomen op een verbod op de uitvoer van deze produkten naar derde landen, beschermen alle consumenten in de EU behalve de Britse.

Waarom beschermt de Commissie de Britse consumenten niet op dezelfde wijze?

Is de Commissie van oordeel dat de maatregelen die de Britse regering heeft genomen de Britse consumenten afdoende beschermen tegen de risico's van de consumptie van genoemd rundvlees?

Is de Commissie op de hoogte van de maatregelen die de Britse autoriteiten op dit gebied hebben genomen?

Antwoord van mevr. Bonino namens de Commissie (13 januari 1997)

Ten aanzien van de Britse consumenten heeft het Verenigd Koninkrijk al in een heel vroeg stadium uit voorzorg beschermingsmaatregelen getroffen tegen de eventuele risico's van boviene spongiforme encefalopathie (BSE). Later zijn deze maatregelen geleidelijk uitgebreid. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk in 1989 het gebruik van gespecificeerd runderslachtafval in de menselijke voeding verboden. In 1995 is de lijst van gespecificeerd slachtafval uitgebreid tot de gehele schedel. Om de risico's van besmetting van het vlees door het ruggenmerg te beperken, heeft het bovendien de mechanische verwijdering van het vlees rond de wervelkolom verboden. In 1996 tenslotte heeft het een verbod ingesteld op de handel in vlees van in het Verenigd Koninkrijk geslachte runderen ouder dan 30 maanden en op het gebruik daarvan voor voedings-, cosmetische en farmaceutische doeleinden. Tegelijkertijd heeft het Verenigd Koninkrijk maatregelen ter bestrijding van BSE getroffen met het doel deze ziekte volledig uit te roeien, het beste middel om de Britse consument te beschermen.

De Commissie heeft de maatregelen waartoe in het Verenigd Koninkrijk is besloten, aandachtig gevolgd en deze inspanningen aangemoedigd. Op onderzoeksgebied heeft de Commissie bovendien de samenwerking tussen de instituten in de Gemeenschap gestimuleerd en een surveillanceprogramma voor de ziekte van Creutzfeldt-Jacob gefinancierd, dat een nieuwe, met BSE samenhangende variant van deze ziekte moet aantonen. De nieuwe dialoog tussen de Commissie en de consumentenorganisaties, de maatregelen ter verbetering van de voorlichting, de onderzoekprogramma's waartoe is besloten, alsook de in voorbereiding of reeds in behandeling zijnde voorstellen om de verwerking van gespecificeerd slachtafval van runderen, schapen en geiten in levensmiddelen, in diervoeding en in cosmetische producten te verbieden en een gedetailleerde etikettering mogelijk te maken die ook echt informatie biedt over de herkomst van het vlees en de afgeleide producten, zijn ook bedoeld voor de Britse consument en zullen ertoe bijdragen zijn vertrouwen in producten van de rundvleessector te herstellen.