Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3092/96 van Joaquim MIRANDA aan de Commissie. Steun voor de akkerbouw

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3092/96 van Joaquim MIRANDA aan de Commissie. Steun voor de akkerbouw

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3092/96 van Joaquim MIRANDA aan de Commissie. Steun voor de akkerbouw

Publicatieblad Nr. C 091 van 20/03/1997 blz. 0067


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3092/96 van Joaquim Miranda (GUE/NGL) aan de Commissie (6 november 1996)

Betreft: Steun voor de akkerbouw

De Portugese regering heeft een ontwerp voor de regionalisering van de steun aan de akkerbouw ingediend, in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De Commissie heeft het voorstel niet goedgekeurd. Kan ze daarom in detail meedelen

1. wat de redenen zijn dat ze het plan voor de regionalisering van de steun aan de akkerbouw, dat door de Portugese regering voorgesteld is, niet goedgekeurd heeft?

2. welke vereisten er volgens de Europese richtlijnen vervuld moeten worden om het plan te kunnen laten goedkeuren?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (28 november 1996)

De opstelling van de regioplannen in het kader van de verlening van compensatiebedragen voor akkerbouwgewassen valt onder de bevoegdheid van de Lid-Staten. De Commissie moet de plannen niet formeel goedkeuren, maar nagaan of deze volgens objectieve, voor de betrokken Lid-Staat adequate criteria zijn opgesteld en of zij, op basis van de beschikbare gegevens, waarborgen dat het plan rekening houdt met de gemiddelde opbrengst in het verleden.

Portugal heeft in mei 1996 een nieuw regioplan ingediend, waaruit de Commissie niet kon opmaken of met de gemiddelde opbrengst in het verleden rekening was gehouden. Op verzoek van de Commissie heeft Portugal in september 1996 een nieuw regioplan ingediend, vergezeld van gegevens die de Commissie ertoe hebben gebracht geen bezwaren te formuleren tegen dit plan voor de oogst 1997. De Commissie heeft Portugal haar standpunt meegedeeld bij brief van 31 oktober 1996.