Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3129/96 van Bernie MALONE aan de Commissie. Overeenkomst over informatietechnologie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3129/96 van Bernie MALONE aan de Commissie. Overeenkomst over informatietechnologie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3129/96 van Bernie MALONE aan de Commissie. Overeenkomst over informatietechnologie

Publicatieblad Nr. C 096 van 24/03/1997 blz. 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3129/96 van Bernie Malone (PSE) aan de Commissie (22 november 1996)

Betreft: Overeenkomst over informatietechnologie

De meeste Europese ondernemingsgroepen van de informatietechnologie staan volledig achter de poging om te komen tot een overeenkomst op het gebied van de informatietechnologie tegen het einde van het jaar waardoor de tarieven van deze produkten tot het jaar 2000 tot nul zouden kunnen dalen. Kan de Commissie nader haar standpunt aangeven ten aanzien van de overeenkomst en verzekeren dat het waarschijnlijk is dat een alomvattende overeenkomst tegen het einde van het jaar zal worden bereikt?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (11 december 1996)

De Commissie verheugt zich over de mogelijkheid om besprekingen te voeren over een overeenkomst inzake informatietechnologie (IT). Dit is namelijk een unieke gelegenheid om de handelsvoorwaarden in de IT-sector wereldwijd te verbeteren en een voorbeeld voor de toekomst te geven. De Commissie is zich bewust van het belang van deze sector en van het feit dat de goedkope beschikbaarheid van professionele IT-producten een sleutelrol speelt voor niet alleen de informatiemaatschappij in wording, maar ook de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese industrie.

De Commissie is dan ook van mening dat een dergelijke overeenkomst moet gelden voor een breed scala van producten, waaronder alle IT-producten die voornamelijk beroepsmatig en in de industrie worden gebruikt, multimedia-producten en computer- en telecommunicatiesoftware. Om onnodige complicaties te vermijden, die een gevolg zouden kunnen zijn van de bestaande onevenwichtige situatie ten aanzien van de verwachte openstelling van de markten door de verschillende deelnemers, is de Commissie geen voorstander van uitbreiding van de IT-overeenkomst tot producten die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan deze doelstellingen van de Gemeenschap, zoals de klassieke consumentenelektronica.

Ten aanzien van het tijdschema wil de Commissie zo ambitieus mogelijk zijn. Zij streeft ernaar dat de tarieven voor deze IT-producten ruim voor het jaar 2000 volledig worden afgeschaft, mits de gesprekspartners in het vierpartijenoverleg (de Verenigde Staten, Japan en Canada) dezelfde toezegging doen.

Of de ministersvergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Singapore tot een algehele overeenkomst zal komen, zal grotendeels afhangen van de bereidheid van de partners van de Gemeenschap bij deze onderhandelingen om zich aan te sluiten bij de ambitieuze doelstellingen van de Commissie. De aarzelingen van bepaalde partners ten aanzien van sommige essentiële producten en de negatieve effecten die een dergelijke benadering zou kunnen hebben, vervullen de Commissie met zorg. Dit zou kunnen leiden tot een onnodig gecompliceerde situatie en problemen bij de samenstelling van een totaalpakket dat aan de landen buiten het vierpartijenoverleg wordt aangeboden. Deze landen moeten zich in groten getale bij de overeenkomst aansluiten, wil deze een succes worden.

De Commissie is vast besloten haar uiterste best te doen de partners van de Gemeenschap bij de onderhandelingen te overtuigen van de algehele voordelen van een totaalaanpak, die door de Commissie krachtig wordt gestimuleerd, en deze onderhandelingen voor het eind van het jaar met succes te bekronen.