Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3149/96 van Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN aan de Commissie. De vrouw in de ontwikkelingslanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3149/96 van Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN aan de Commissie. De vrouw in de ontwikkelingslanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3149/96 van Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN aan de Commissie. De vrouw in de ontwikkelingslanden

Publicatieblad Nr. C 105 van 03/04/1997 blz. 0058


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3149/96 van Fernando Fernández Martín (PPE) aan de Commissie (22 november 1996)

Betreft: De vrouw in de ontwikkelingslanden

In de lijn van de tijdens de 4de Wereldconferentie over de vrouw gesloten compromissen en in navolging van de richtsnoeren van de Commissie heeft de Raad zich ertoe verplicht om de deelneming van de vrouwen in de ontwikkelingslanden prioriteit te verlenen.

In een resolutie van de Raad werden de algemene beginselen opgesteld die in de toekomst bepalend moeten zijn voor de totstandkoming van een samenwerking bij de ontwikkeling waarbij de gelijkheid van de seksen zowel op het niveau van de Unie als dat van de lid-staten als in het ontwikkelingsbeleid zijn opgenomen.

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om de conclusies van de 4de Wereldconferentie van Peking over de vrouw en de resolutie van de Raad van ministers voor Ontwikkeling van 20 december 1995 over de ontwikkeling en geslacht in de ontwikkelingslanden, in praktijk te brengen?

Gecombineerd Antwoord van de heer Marín namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3149/96, E-3150/96 en E-3151/96 (9 januari 1997)

Bij de resolutie van de Raad van 20 december 1995 inzake het integreren van de gender-problematiek in de ontwikkelingssamenwerking worden de politieke toezeggingen van de Conferentie van Peking opgenomen in de ontwikkelingssamenwerking. De maatregelen die de Commissie neemt om te voldoen aan deze toezeggingen, zijn onder andere de volgende:

- het opleiden en bewustmaken van personeel op het vlak van genderkwesties;

- het verlenen van technische begeleiding en advies over het integreren van genderkwesties om de financiële en technische samenwerking van de Commissie op het niveau van projecten, programma's, strategieën en beleidsvormen te ondersteunen;

- het beïnvloeden van de interne procedures van de Commissie om het integreren van genderkwesties te bewerkstelligen in alle fasen van het uitwerken, uitvoeren en evalueren van projecten en programma's. Dit impliceert vooral de controle van en begeleiding voor het gebruik van het zogenaamde gender-effectbeoordelingsformulier, dat verplicht is voor alle projecten die worden voorgelegd aan de comités voor ontwikkelingslanden en voor Latijns-Amerika, Azië en mediterrane derde landen.

Zoals gevraagd in de resolutie van de Raad en na overleg met de gender- en ontwikkelingsdeskundigen van de Gemeenschap en de Lid-Staten, werkt de Commissie op dit ogenblik aan gedetailleerde voorstellen voor gemeenschappelijke criteria en indicatoren voor rapportage over de uitvoering van de resolutie (punt 17). De bedoeling van begrotingslijn B7-611 (vroeger B7-5051 - de huidige jaarlijkse begroting bedraagt drie miljoen ecu) is een katalysatorfunctie te vervullen binnen de Commissie en bij te dragen tot een ruimer gebruik van de belangrijkste ("mainstream¨) middelen voor een genderbewuste ontwikkelingssamenwerking.

De Raad zal in de tweede helft van 1997 opnieuw bekijken welke vooruitgang door de Gemeenschap en haar Lid-Staten geboekt is.

De Commissie stuurt het geachte Parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks algemene gegevens over de projecten die totnogtoe gefinancierd werden door de Commissie voor de vrouwen in ontwikkelingslanden.

De Commissie beperkt zich niet tot het financieren van specifieke acties voor vrouwen omdat de ervaring geleerd heeft dat dergelijke acties op lange termijn alleen beperkt effect sorteren. Daarom worden de meeste activiteiten ten behoeve van de vrouw gefinancierd uit de belangrijkste begrotingslijnen voor ontwikkelingssamenwerking in de vorm van geïntegreerde projecten die bedoeld zijn voor zowel vrouwen als mannen, maar met bijzondere aandacht voor de behoeften van de vrouw. Bovendien worden een aantal programma's voor positieve acties op grote schaal speciaal voor vrouwen gefinancierd uit deze begrotingslijnen. Verder bestaan er begrotingslijnen voor acties van NGO's en voor bepaalde thema's, zoals milieu, of voor bepaalde landen of regio's. Hieruit worden ook acties gefinancierd ten behoeve van de vrouwen, waarbij het gaat om hetzij geïntegreerde projecten of positieve acties ten voordele van de vrouwen, hetzij een combinatie van beide.