Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300/96 van Honor FUNK aan de Commissie. Verbod op toediening van BST (bovine somatotropine) aan melkkoeien in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300/96 van Honor FUNK aan de Commissie. Verbod op toediening van BST (bovine somatotropine) aan melkkoeien in de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0300/96 van Honor Funk (PPE) aan de Commissie (7 februari 1996)

Betreft: Verbod op toediening van BST (bovine somatotropine) aan melkkoeien in de EU

In de EU is de toediening van BST aan melkkoeien voorlopig tot het jaar 2000 verboden. Als reden voor de tijdslimiet van het verbod wordt aangegeven dat verder onderzoek naar de gevolgen op lange termijn is vereist. In de VS is het gebruik van BST toegestaan. In de vakpers wordt momenteel een onderzoek van het blad 'Dairy Today' besproken, waaruit blijkt dat 40% van de Amerikaanse melkproducenten die BST hebben toegepast, van verdere toediening afziet omdat het aantal gevallen van mastitis en de geboorteproblemen sterk zijn toegenomen.

1. Is de Commissie op de hoogte van genoemd onderzoek en hoe beoordeelt zij dit?

2. Hebben de recente onderzoeken in de EU overeenkomstige resultaten opgeleverd?

3. Kan de Commissie mededelen in hoeverre proeven op lange termijn meespelen bij haar beslissingen over erkenning van produkten, zowel in het geval van BST ter verhoging van de melkproduktie als bij hormonen en andere groeibevorderende produkten in de veeteelt?

4. Kan de Commissie mededelen - indien de voornoemde onderzoeken worden bevestigd - in hoeverre deze uitkomsten van invloed zijn op de lopende gesprekken tussen de EU en de VS over het toelaten van invoer van met BST geproduceerde melk/melkprodukten en vlees dat met toediening van hormonen is geproduceerd?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (4 maart 1996)

1. De Commissie kent het door het geachte Parlementslid genoemde artikel niet en kan er dus niet op reageren.

2. Uit studies die in de Lid-Staten zijn uitgevoerd, blijkt dat bij koeien die met boviene somatotropine (BST) zijn behandeld, vaker mastitis voorkomt. De Commissie is een groep van wetenschappelijke deskundigen aan het oprichten voor een evaluatie van al het beschikbare feitenmateriaal betreffende BST, met inbegrip van dat uit derde landen waar het gebruik van deze stof is toegestaan.

3. De resultaten van praktijkonderzoek op lange termijn vormen een belangrijk criterium bij de beoordeling van stoffen zoals BST en in het kader van de toelatingsprocedure wordt er altijd rekening mee gehouden.

4. De Commissie voert momenteel geen besprekingen met derde landen over de handel in melk van dieren waaraan BST is toegediend.