Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 454/96 van Philippe MONFILS aan de Commissie. Bescherming van de wolf in Europa - vervolg op vraag 1046/95

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 454/96 van Philippe MONFILS aan de Commissie. Bescherming van de wolf in Europa - vervolg op vraag 1046/95

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0454/96 van Philippe Monfils (ELDR) aan de Commissie (29 februari 1996)

Betreft: Bescherming van de wolf in Europa - vervolg op vraag 1046/95

Op 30 mei 1995 heeft de Commissie geantwoord op schriftelijke vraag 1046/95 ((PB C 213 van 17.8.1995, blz. 34. )) van de heer Jean Gol over de bescherming van de wolf in Europa. Dit antwoord is ontoereikend, aangezien de Commissie zich ertoe beperkt erop te wijzen dat de voor Spanje, Griekenland en Finland geldende afwijkingen van de regels inzake de bescherming van de wolf het gevolg zijn van besprekingen in de Raad of, wat Finland betreft, een in het kader van het Verdrag van Bern gemaakt voorbehoud.

1. Is de Commissie, afgezien van de argumenten van voornoemde landen, wel voldoende op de hoogte van het feit dat de wolvenpopulaties in deze drie lid-staten werkelijk onbeschermd zijn en dat dit euvel dringend moet worden verholpen door de bepalingen van de richtlijn te wijzigen en de toegestane afwijkingen af te schaffen?

2. Zou de Commissie geen onafhankelijke experts moeten raadplegen die ter plaatse zouden onderzoeken of deze diersoort niet beter moet worden beschermd?

3. Welk gevolg is gegeven aan de inbreukprocedure waarvan gewag wordt gemaakt in het antwoord van 30 mei 1995?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (29 april 1996)

1. De Commissie zendt het geachte Parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks een mededeling van het ministerie van landbouw over het beheer van de wolvenpopulaties (Canis lupus) in Finland. De situatie in Griekenland en Spanje is niet veranderd: de diersoort wordt streng beschermd ten zuiden van respectievelijk de 39ste breedtecirkel en de Duero. De Commissie heeft in 1996 geen klachten terzake ontvangen.

2. Gezien de situatie waarin de diersoort zich momenteel bevindt, is de Commissie op dit ogenblik niet voornemens onafhankelijke experts te raadplegen.

3. De Commissie zet de inbreukprocedures voort ten aanzien van die Lid-Staten die hebben nagelaten haar in kennis te stellen van de getroffen omzettingsmaatregelen van Richtlijn 92/43/EEG ((PB L 206 van 22.7.1992. )) van de Raad. Oostenrijk, Finland en Zweden hebben elk, sinds maart 1995, de Commissie ervan op de hoogte gebracht dat bepaalde aspecten van de richtlijn reeds in intern recht werden omgezet.