Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 616/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Douane 2000

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 616/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Douane 2000

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0616/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (13 maart 1996)

Betreft: Douane 2000

Naar aanleiding van het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en van de Raad houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douanediensten van de Gemeenschap ("Douane 2000¨) (COM(95)0119 ((PB C 346 van 23.12.1995, blz. 4. ))) wordt onderstreept dat de gecoördineerde invoering van douaneprocedures met een nationaal en communautair geharmoniseerde automatische gegevensverwerking een van de belangrijkste behoeften van de Europese economie is. Momenteel voeren alle EU-lid-staten systemen voor automatische gegevensverwerking in, die verenigbaar zijn met de door hun respectieve bedrijfsleven ontwikkelde systemen. De douane-unie en de verplichte uniforme toepassing van zowel de douanereglementering (douanewet en toepassingsverordening) als de voorschriften terzake (b.v. op het gebied van het handelsverkeer met het buitenland, recht van oorsprong, bescherming van het intellectuele eigendom enz...) in de gehele Unie vereisen absoluut de invoering van een Europees douanecommunicatiesysteem.

Kan de Commissie met het oog op een doeltreffende fraudebestrijding zorgen voor coördinatie tussen de financiële instanties van de lid-staten en de douanediensten voor de onderdrukking van fraude?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (6 mei 1996)

De automatisering van de douaneprocedures is volgens de Commissie van prioritair belang; zij is van mening dat zij, door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen voor de risicoanalyse, de doeltreffendheid van de administraties kan verbeteren, de snelheid en veiligheid van de douanewerkzaamheden kan verhogen en kan zorgen voor een meer preventieve aanpak van fraude,.

Het niveau van automatisering van de douaneadministraties van de Lid-Staten loopt sterk uiteen. De Commissie is derhalve van mening dat gestreefd moet worden naar meer overeenstemming en coördinatie tussen de nationale stelsels. Door de elektronische uitwisseling van gegevens tussen Lid-Staten mogelijk te maken worden met deze actie de fundamentele voorwaarden gecreëerd voor de tenuitvoerlegging van een communautair beleid voor de automatisering van de douane.

Met het oog hierop zijn de Commissie en de Lid-Staten bezig te onderzoeken hoe elke douane-administratie zo spoedig mogelijk een bepaald niveau van automatisering kan bereiken zodat handelaren, die bij de effectieve controle van hun douanetransacties, de nodige waarborgen bieden, desgevraagd een geautomatiseerde aangiftekunnen doen, ongeacht de procedure of de betrokken douaneregeling. Op deze wijze kunnen ondernemingen die in verschillende Lid-Staten werken de kosten van het opzetten van verschillende geautomatiseerde handelssystemen besparen.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de automatisering van de inklaringsprocedures en de geautomatiseerde systemen die de nationale administraties en de Commissie hanteren bij de fraudebestrijding. De Commissie merkt hierbij op dat de interne organisatie van de financiële autoriteiten en van de douaneadministraties van de Lid-Staten tot hun eigen bevoegdheid behoort. Voorts is het van belang dat bij de uitwisseling van informatie tussen de verschillende autoriteiten de afzonderlijke bevoegdheden in acht worden genomen wat betreft het verzamelen, de overdracht en de verwerking van gegevens.

Om de uitwisseling van informatie en de communicatie per elektronische weg tussen de douane- en de fiscale autoriteiten van de Lid-Staten onderling en met de Commissie te vergemakkelijken, wordt momenteel het CCN/CSI-project (Common communication network/Common system interface) ontwikkeld.

Wat de wederzijdse bijstand tussen de douane- en landbouwautoriteiten betreft, voorziet het gewijzigde voorstel voor een verordening ((PB C 80 van 17.3.1994. )) dat Verordening (EEG) nr. 1468/81 ((PB L 144 van 2.6.1981. )) moet vervangen in de uitwisseling van informatie voor de fraudebestrijding en de oprichting van de gegevensbank SID (Système d'informations douanières). Momenteel beschikken de Commissie en de administraties van de Lid-Staten reeds over een berichtendienst SCENT (System for customs enforcement), dat gebruikers de mogelijkheid biedt informatie uit te wisselen en toegang verleent tot bepaalde gemeenschappelijke gegevensbases.