Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 627/96 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Thermie 1993 - Raming en besteding van de middelen en afsluiting van de rekening

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 627/96 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Thermie 1993 - Raming en besteding van de middelen en afsluiting van de rekening

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0627/96 van Hiltrud Breyer (V) aan de Commissie (13 maart 1996)

Betreft: Thermie 1993 - Raming en besteding van de middelen en afsluiting van de rekening

Overeenkomstig de artikelen 1 en 18 van de Thermie-verordening en titel B4-1 van de begroting 1993 ((PB L 31 van 8.2.1993, blz. 922. )) is voor het begrotingsjaar 1993 een bedrag van 174 miljoen ecu uitgetrokken.

Overeenkomstig de notulen van de bijeenkomst van het Comité op 3 en 4 juni 1993 is van het totale begrotingsbedrag van 140 miljoen ecu een bedrag van 129.182.448 ecu uitgegeven.

Overeenkomstig de mededeling over het Thermie-programma in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (PB C 200 van 24.7.1993, blz. 4) heeft de Commissie besloten een bedrag van 129.182.448 ecu als financiële steun toe te kennen aan 137 projecten ter bevordering van de technologische ontwikkeling op energiegebied; er werd een reservelijst van 49 vervangende projecten vastgesteld.

1. Hoe vallen de verschillen in bedragen te verklaren met betrekking tot de raming, de naar aanleiding van de vergadering van het Comité toegekende steunbedragen en de mogelijk naar goeddunken van de Commissie verdeelde gelden?

2. Hoe werden binnen de Commissie de verschillen over de projectuitvoerders verdeeld en op grond van welke overwegingen?

3. Zijn deze beslissingen op een voor iedereen toegankelijke manier in het Publikatieblad of op andere wijze gepubliceerd zodat de lid-staten, politici, projectuitvoerders, enz. zich hiervan op de hoogte konden stellen?

4. Is met betrekking tot de begrotingspost Thermie in 1993 reeds een jaarrekening (resp. interimverslag) opgesteld, aan de hand waarvan de resterende, resp. overgedragen bedragen geverifieerd kunnen worden?

5. Heeft er tot dusver een financiële controle door de Europese Rekenkamer plaatsgevonden?

6. Is bij de goedgekeurde projecten nagegaan in hoeverre deze zijn aangevangen, uitgevoerd en afgerekend en in hoeverre daaruit terugbetalingen voortvloeien? Hoe zijn deze middelen over de projecten van de reservelijst verdeeld?

7. Werd het Comité van de lid-staten van wijzigingen op de hoogte gesteld om aldus controle te kunnen uitoefenen en te kunnen interveniëren?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (29 april 1996)

1. Na het gunstige advies van het Thermie-comité werd in het besluit van de Commissie van 19 juli 1993 129,18 miljoen ECU voorzien voor de uitvoering van projecten ter bevordering van de technologische ontwikkeling op energiegebied, op het terrein van rationeel energiegebruik, duurzame energie, vaste brandstoffen en koolwaterstoffen. In ditzelfde besluit wordt financiële steun toegestaan aan de in bijlage 2 vermelde projecten indien het budget niet volledig voor de in bijlage 1 van het besluit vermelde projecten wordt aangewend. In het besluit van de Commissie van 13 december 1993 wordt een bedrag van 12,89 miljoen ECU voorzien voor de uitvoering van projecten. In werkelijkheid werd in 1993 138 miljoen ECU aan projecten besteed.

2. 174 miljoen ECU van de totale begroting voor Thermie 1993 werd als volgt besteed:

- 138 miljoen ECU voor financiële steun aan projecten;

- 31,6 miljoen ECU voor begeleidende maatregelen op grond van Verordening (EEG) nr. 2008/90 van de Raad van 29 juni 1990 ((PB nr. L 185 van 17.7.1990. )), artikel 5, bijlage V;

- 4,3 miljoen ECU voor maatregelen voor de coördinatie van de toepassing van deze verordening, uit hoofde van Artikel 11 van Verordening 2008/90.

3. De beslissingen van de Commissie werden de Lid-Staten ter kennis gebracht en eveneens aan de pers meegedeeld, ook al is deze persmededeling krachtens Verordening 2008/90 niet verplicht.

4. De Commissie heeft twee verslagen over de toepassing van Verordening 2008/90 aan het Parlement en de Raad voorgelegd, het ene in 1993 ((COM(93)642 def. )) en het andere in 1995 ((COM(95)665 def. )). De jaarlijkse verdeling van de financiële steun voor de uitvoering van projecten, voor begeleidende maatregelen en maatregelen voor de coördinatie van de toepassing van de verordening, is weergegeven in tabel 1.4.1. van het tweede verslag.

5. De Rekenkamer heeft geen controle uitgeoefend.

6. Na het besluit van de Commissie van 19 juli 1993 werd een aanvang gemaakt met het afsluiten van contracten voor de in het besluit bedoelde projecten. Als resultaat van dit proces werden er bij besluit van de Commissie van 13 december 1993 drie projecten op de reservelijst geplaatst, terwijl in overleg met de Lid-Staten via een schriftelijke procedure overeenkomstig artikel 10(1) van Verordening 2008/90 nog drie projecten werden geselecteerd voor financiële steun; deze komen in de plaats van projecten van de oorspronkelijke lijst, die inmiddels zijn afgevallen.

7. Bij de tenuitvoerlegging van het programma heeft de Commissie de Lid-Staten steeds op de hoogte gehouden van veranderingen in de financiële steun aan projecten, in overeenstemming met de procedures van de artikelen 9 en 10 van Verordening 2008/90.