Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 680/96 van Viviane REDING aan de Commissie. Invoerquota voor keramische produkten uit China

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 680/96 van Viviane REDING aan de Commissie. Invoerquota voor keramische produkten uit China

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0680/96 van Viviane Reding (PPE) aan de Commissie (15 maart 1996)

Betreft: Invoerquota voor keramische produkten uit China

De invoer van goedkope keramische produkten uit derde landen die kopieën van Europese originelen zijn, vormt een bedreiging voor de Europese werkgelegenheid en economie.

Zo worden er Chinese kopieën van Villeroy en Boch-borden op de Europese markt gebracht tegen slechts eenveertigste van de prijs van het origineel.

Wat wordt er tegen deze fraude ondernomen? Zullen de invoerquota voor Chinese keramische produkten worden verminderd als dergelijke praktijken voortgezet worden?

Hoe staat het met het Commissievoorstel de quota voor China met 10% te verhogen? Zou een dergelijke verhoging geen directe bedreiging voor onze keramische industrie en voor de werkgelegenheid in de sector vormen?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de commissie (3 april 1996)

In haar verslag aan de Raad over de kwantitatieve contingenten die van toepassing zijn op bepaalde andere produkten dan textielprodukten van oorsprong uit de Volksrepubliek China ((COM (95) 614 def. van 6.12.1995. )) heeft de Commissie uitdrukkelijk aangegeven dat de namaak waaraan bepaalde Chinese producenten zich schuldig maken het verstorend effect van de invoer van oorsprong uit China nog kunnen verergeren. Het geachte parlementslid vestigt er reeds de aandacht op: door de namaak kan worden ingevoerd tegen prijzen die beduidend onder de prijzen van de EG-produkten liggen.

Dank zij Verordening (EG) nr. 3286 ((PB L 349 van 31.12.1994. )) over de handelsbelemmeringen en Verordening (EG) nr. 3295/94 ((PB L 341 van 30.12.1994. )) tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, kan de Commissie de namaak, niet alleen in de Gemeenschap maar ook op buitenlandse markten, doeltreffend bestrijden.

Omdat de sector keramisch en porseleinen tafelgerei een gevoelige sector blijft heeft de Commissie de Raad slechts een gematigde stijging, met name 10 %, van de quota voorgesteld. Deze stijging die rekening houdt met de in het kader van het contingenteringssysteem opgedane ervaring zorgt voor een zeker evenwicht tussen het bieden van een aangepaste bescherming aan de EG-bedrijfstak en het handhaven van een normaal handelsverkeer met de Volksrepubliek China, waarbij met de diverse belangen die op het spel staan rekening is gehouden.