Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 743/96 van Robin TEVERSON aan de Commissie. Etiketteringssysteem voor "diervriendelijke" produkten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 743/96 van Robin TEVERSON aan de Commissie. Etiketteringssysteem voor "diervriendelijke" produkten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0743/96 van Robin Teverson (ELDR) aan de Commissie (26 maart 1996)

Betreft: Etiketteringssysteem voor "diervriendelijke¨ produkten

Kan de Commissie met het oog op de sterk uiteenlopende normen voor het welzijn van dieren in de verschillende EU-lid-staten de mogelijkheid bestuderen van een etiketteringssysteem voor dierlijke produkten waarmee kan worden aangegeven dat deze produkten afkomstig zijn van dieren die zijn gefokt onder erkende "diervriendelijke¨ omstandigheden?

Gezien de zorgen over deze kwestie die bij de meerderheid van de burgers in de EU leven zou dit een positieve stap zijn om boeren te stimuleren fokmethoden toe te passen die bijdragen tot goede normen voor het welzijn van dieren en consumenten beter in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (22 april 1996)

De Commissie is het ermee eens dat er momenteel sprake is van discrepanties wat de normen inzake het welzijn van dieren betreft, niet alleen tussen Lid-Staten, maar ook binnen Lid-Staten. Een van de belangrijkste doeleinden van de richtlijnen die tot nog toe op dit gebied zijn aangenomen, bestaat erin deze discrepanties te verkleinen. De drie richtlijnen die betrekking hebben op de omstandigheden waaronder dieren worden opgefokt ((Richtlijn 88/166/EEG (PB L 74 van 19.3.1988) en de Richtlijnen 91/629/EEG en 91/630/EEG (PB L 340 van 11.12.1991). )),zijn echter gebaseerd op minimumnormen. Daardoor kunnen de normen tot op zekere hoogte blijven verschillen.

Met betrekking tot de etikettering verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag nr. E-1476/92 van mevrouw POLLACK ((PB C 289 van 5.11.1992. )).