Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 752/96 van Josu IMAZ SAN MIGUEL aan de Commissie. Geestesziekten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 752/96 van Josu IMAZ SAN MIGUEL aan de Commissie. Geestesziekten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0752/96 van Josu Imaz San Miguel (PPE) aan de Commissie (26 maart 1996)

Betreft: Geestesziekten

De Europese Commissie beschikt op het gebied van volksgezondheid over verscheidene programma's, ook voor de steun aan gehandicapten. Onder de programma's inzake volksgezondheid bevindt zich een specifieke paragraaf over "andere ziekten¨.

Aangezien geestesziekten in vergelijking met andere ziekten steeds schaarse middelen hebben gekregen, moet hun onmisbare, specifieke behandeling in onze samenleving voorrang krijgen.

Aan de andere kant veronderstelt een geestesziekte een ernstige handicap die van invloed is op het vermogen van de patiënten om het dagelijks leven, met inbegrip van de integratie op sociaal en arbeidsvlak, aan te kunnen.

Houdt de Europese Commissie in haar programma's inzake volksgezondheid met geestesziekten rekening?

Worden de geestesziekten, en de mensen die eraan lijden, opgenomen in de categorieën die voor programma's van de Europese Unie voor gehandicapten in aanmerking komen?

Is de Commissie even gevoelig voor de noodzaak om voor mensen die aan een geestesziekte met een hoog risico lijden maatregelen te treffen, met de bedoeling specifieke therapieën te ontwikkelen, zodat hun behandeling kan plaatsvinden in een omgeving waarin zij zich thuis kunnen voelen?

Welke programma's en budgettaire middelen besteedt de Commissie aan deze doelstellingen of zal zij eraan besteden, voor het geval zij ook achter die doelstellingen staat?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (21 mei 1996)

In het Helios II-programma, dat tot doel heeft de situatie van gehandicapten te verbeteren, wordt met geestesziekten rekening gehouden.

In haar mededeling betreffende een communautair actieprogramma voor gezondheidsmonitoring binnen het actiekader op het gebied van de volksgezondheid ((COM (95) 449. )) heeft de Commissie geestesziekten, met inbegrip van zelfdoding, aangemerkt als ziekten met een hoog sterfte- of ziektecijfer. Momenteel onderzoekt zij de mogelijkheden om in het kader van een eventueel programma betreffende opzettelijk en onopzettelijk veroorzaakte ongevallen en toegebrachte verwondingen zelfdodingen te voorkomen.

Ook maakt het welzijn, met inbegrip van de geestelijke gezondheid, deel uit van het communautaire actieprogramma inzake gezondheidsbevordering, -voorlichting, -opvoeding en -opleiding in het kader van de actie op het gebied van de volksgezondheid ((PB nr. L 95 van 29.3.1996. )).

Verder dient te worden opgemerkt dat de begrotingsautoriteiten besloten hebben begrotingsonderdeel B3-4300 van 1996 met 5 miljoen ecu te verhogen ten behoeve van de ziekte van Alzheimer en andere geestesziekten.