Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 843/96 van Concepció FERRER aan de Commissie. Bestrijding van xenofobie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 843/96 van Concepció FERRER aan de Commissie. Bestrijding van xenofobie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0843/96 van Concepció Ferrer (PPE) aan de Commissie (12 april 1996)

Betreft: Bestrijding van xenofobie

De Commissie heeft initiatieven aangekondigd inzake de invoering van een systeem van tijdelijke bescherming van vluchtelingen, het asiel- en immigratiebeleid en de misdadigheid in steden, en heeft daarbij met name haar vaste wil te kennen gegeven om een gemeenschappelijk optreden tegen racisme en vreemdelingenhaat te lanceren.

De Raad van Europa heeft terzake eveneens maatregelen in het vooruitzicht gesteld, met name in het kader van zijn voorstel voor een protocol betreffende de culturele rechten van de minderheden, en opgeroepen tot een spoedige ratificatie van het Europees Handvest inzake regionale en minderheidstalen en de desbetreffende kaderovereenkomst.

1. Acht de Commissie het niet wenselijk, rekening houdend met de ervaring die de Raad van Europa ter zake ontegensprekelijk reeds heeft opgedaan en gezien de historische banden tussen de Unie en deze belangrijke instelling, dat beide organisaties nauw samenwerken teneinde betere resultaten te boeken in hun gezamenlijke strijd tegen xenofobie en ter bescherming van de rechten van de minderheden?

2. In hoeverre beantwoorden de initiatieven van de Commissie op dit terrein aan de geest van bovengenoemde projecten van de Raad van Europa?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (15 mei 1996)

De Commissie is inderdaad van mening dat inzake de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat de samenwerking met de Raad van Europa moet worden versterkt. In haar recente mededeling over racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat heeft zij de maatregelen uiteengezet die zij daartoe denkt te ondernemen ((COM(95) 653. )).

De Commissie volgt van nabij de werkzaamheden van de Raad van Europa inzake de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat zoals die in het bijzonder ondernomen zijn in het kader van de Europese campagne van de jeugd tegen racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid van het Europees Migratiecomité (CDMG) en van de Europese commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid (ECRI). Vanzelfsprekend zal met de resultaten van deze werkzaamheden rekening worden gehouden wanneer dat nuttig en uitvoerbaar blijkt.

De Commissie is eveneens van mening dat de samenwerking met de Raad van Europa versterkt moet worden wat de bevordering en het handhaven van regionale en minderheidstalen en -culturen aangaat. In dit verband volgt zij van nabij de werkzaamheden van de Raad van Europa op dit gebied, in het bijzonder wat betreft de ratificatie van de Europese charta van de regionale of minderheidstalen.