Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 844/96 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Export van Marokkaanse conserven naar de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 844/96 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Export van Marokkaanse conserven naar de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0844/96 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie (12 april 1996)

Betreft: Export van Marokkaanse conserven naar de Europese Unie

De invoer op de Europese markt van uit Marokko afkomstige sardines in blik tegen een lagere dan de door de Europese conservenindustrie toegepaste prijs zal naar verwachting aanzienlijk toenemen. Is de Commissie van plan om, rekening houdend met dit prijsverschil, maatregelen te treffen teneinde de concurrentiepositie van de Europese conservenfabrikanten ten aanzien van de Marokkaanse bedrijven veilig te stellen?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (8 mei 1996)

In aansluiting op de conclusies van de Visserijraad van 26 oktober 1995 met betrekking tot het verslag van de Commissie over de markt voor sardines ((COM(95) 320. )), en om de gevolgen van de associatie-overeenkomst tussen de Gemeenschap en Marokko te ondervangen, is een aantal maatregelen ten uitvoer gelegd om de steun voor de sardinesector van de Gemeenschap en in het bijzonder voor de sector van de conservenindustrie te verhogen.

Het gaat enerzijds om het optrekken van de steun voor verkoopuitstel, met vanaf 1996 een verhoging van de premies voor sardines. Die steun dient om, gedurende ten hoogste zes maanden, de invries- en opslagkosten van de uit de markt genomen produktie te dekken wanneer bij massale aanvoer het niveau van de ophoudprijs is bereikt. Door die steun kan de industrie haar produktie over het jaar spreiden en over een goedkopere grondstof beschikken.

Bovendien komt er mogelijk een herprogrammering van het financiële instrument voor de oriëntatie van de visserij om rekening te houden met een eventuele herstructurering van de sector in een aantal grote producerende Lid-Staten, zowel voor de produktie als voor verwerking en afzet.

Er dient eveneens op te worden gewezen dat de concurrentie met de Marokkaanse produktie zowel de kwaliteit en de presentatie als de prijzen betreft. Wat de kwaliteit betreft, beheerst de Europese conservenindustrie nog steeds de markt en moet zij ervoor zorgen dat dat zo blijft. Wat de prijzen betreft, leiden de door de jongste tariefverlagingen veroorzaakte veranderingen op de markt niet echt tot gewijzigde concurrentieverhoudingen (een prijsverschil van 2 % in de detailhandel is niet groot genoeg om de consumptiegewoonten te wijzigen).