Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 909/96 van Noël MAMERE aan de Commissie. Toepassing van richtlijn 79/409/EEG door Frankrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 909/96 van Noël MAMERE aan de Commissie. Toepassing van richtlijn 79/409/EEG door Frankrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0909/96 van Noël Mamère (ARE) aan de Commissie (11 april 1996)

Betreft: Toepassing van richtlijn 79/409/EEG door Frankrijk

Is de Commissie van mening dat Frankrijk richtlijn 79/409/EEG ((PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. )) over het behoud van wilde vogels doeltreffend en juist toepast en zo niet, wat is zij van plan in dit verband te ondernemen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (7 mei 1996)

De Commissie is van mening dat Frankrijk, evenals andere Lid-Staten, niet alle bepalingen van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand doeltreffend en correct toepast.

In Frankrijk worden onvoldoende speciale beschermingszones overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn aangewezen. Er zijn verscheidene inbreukprocedures ingeleid omdat er geen of onvoldoende gebieden van communautair belang zijn aangewezen.

De Commissie doet grote inspanningen om deze situatie in de goede zin om te buigen in het kader van de ingeleide inbreukprocedures en haar contacten met de Franse autoriteiten en met andere Lid-Staten.