Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 978/96 van Anita POLLACK aan de Commissie. Statistieken betreffende proefdieren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 978/96 van Anita POLLACK aan de Commissie. Statistieken betreffende proefdieren

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0978/96 van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie (26 april 1996)

Betreft: Statistieken betreffende proefdieren

Kan de Commissie aangeven welke maatregelen zij heeft genomen met het oog op de door haar toegezegde verbetering bij het verzamelen en opstellen van statistieken over het gebruik van proefdieren, en daarbij vermelden welke lid-staten wel en welke niet hebben ingestemd met de toepassing van een eventueel nieuw ingestelde regeling?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (7 juni 1996)

De geachte afgevaardigde wordt verwezen naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-482/96 van de heer Crampton ((PB C 185 van 25.6.1996, blz. 6 )) voor wat betreft de getroffen maatregelen om het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van proefdieren in het algemeen te verbeteren.

Daarnaast heeft de Commissie tijdens een bijeenkomst van de nationale autoriteiten in het kader van richtlijn 86/609/EEG ((PB L 358 van 18.12.1986 )), gehouden op 27 en 28 juni 1995 te Ispra, nadrukkelijk gewezen op de behoefte aan statistische gegevens op grond van richtlijn 93/35/EEG ((PB L 151 van 23.06.1993 )) in de sector kosmetische produkten.

Naast de statistische tabellen is specifiek voor kosmetische produkten een aanvullende tabel opgesteld en er is op gewezen dat men moet beschikken over gegevens op jaarbasis, over aanvullende gegevens betreffende bepaalde toxiciteitsproeven en dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen tests die zijn uitgevoerd op kosmetische ingrediënten en die welke zijn uitgevoerd op kosmetische eindprodukten.

In juli 1995 heeft de Commissie de Lid-Staten per brief verzocht haar gedetailleerde statistieken te verschaffen over de proefdieren die gebruikt zijn op het gebied van kosmetische produkten, die een antwoord vormen op deze aanvullende vragen.

Alle Lid-Staten hebben aan dit verzoek gevolg gegeven. De door de Lid-Staten medegedeelde inlichtingen zullen worden opgenomen in het jaarverslag over 1995 van de Commissie aan het Parlement over de ontwikkeling, de validering en de wettelijke erkenning van alternatieve methoden voor dierproeven, en tevens rechtstreeks worden toegezonden aan de geachte afgevaardigde en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement. De gegevens zijn echter nog steeds erg onvolledig, maar de Commissie zal er opnieuw bij de Lid-Staten op aandringen dat zij hun inspanningen ter verzameling van de gegevens versterken om alle verlangde bijzonderheden te kunnen verschaffen.