Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1089/96 van Sérgio RIBEIRO aan de Commissie. Bescherming van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1089/96 van Sérgio RIBEIRO aan de Commissie. Bescherming van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1089/96 van Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) aan de Commissie (13 mei 1996)

Betreft: Bescherming van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden

De Commissie heeft in haar mededeling over het "sociaal actieprogramma op middellange termijn 1995-1997¨ (COM(95)0134) verklaard dat zij in het eerste semester van 1995 een aanbeveling zal goedkeuren om er bij de lid-staten op aan te dringen hun goedkeuring te hechten aan de Internationale conventie van de VN van 1990 inzake de "bescherming van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden¨, teneinde de situatie van de burgers die onder deze omstandigheden in de Unie verblijven, te verbeteren en ervoor te zorgen dat de rechten die hen zijn toegekend met de internationale normen overeenstemmen.

Kan de Commissie mededelen hoe zij aan deze toezegging gevolg heeft gegeven en hoe de diverse lid-staten hierop hebben gereageerd?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (26 juni 1996)

De Conventie van de Verenigde Naties (VN) over de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden is door de Lid-Staten van de Gemeenschap niet geratificeerd.

De Commissie heeft in haar sociaal actieprogramma op middellange termijn ((COM(95) 134 )) verklaard dat zij een aanbeveling zal goedkeuren ter stimulering van de Lid-Staten om de VN-conventie te ratificeren ten einde de positie van in de Gemeenschap wonende migrerende werknemers en hun gezinnen te verbeteren en te waarborgen dat de hun toegekende rechten aan internationale normen voldoen.

De Commissie is bezig met de voorbereidende werkzaamheden, met inbegrip van het ontwerp van een verslag over de moeilijkheden en mogelijkheden van ratificatie door de Lid-Staten en de toegevoegde waarde van ratificatie van deze conventie in vergelijking met andere, door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Raad van Europa goedgekeurde, internationale instrumenten.

Aangezien de werkzaamheden van de Commissie nog steeds in de voorbereidingsfase verkeren, is het niet mogelijk verdere inlichtingen over de reacties van de Lid-Staten te verschaffen.