Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1229/96 van Michael ELLIOTT aan de Commissie. Konver II

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1229/96 van Michael ELLIOTT aan de Commissie. Konver II

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1229/96 van Michael Elliott (PSE) aan de Commissie (10 mei 1996)

Betreft: Konver II

Maatregel 3 van het communautaire initiatief Konver II beoogt milieuverbetering en het herstel van militaire en defensieterreinen en gebieden die door voormalige militaire en defensieindustrie en -activiteiten schade hebben opgelopen.

Mag worden verwacht dat in het kader van deze maatregel gebieden rondom voormalige militaire terreinen evenals de terreinen zelf in aanmerking komen voor ontwikkelingssteun?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (30 mei 1996)

In de mededeling van de Commissie aan de Lid-Staten tot vaststelling van de richtsnoeren voor de operationele programma's of globale subsidies in het kader van het communautaire initiatief KONVER ((PB C 180 van 1. 7.1994. )) zijn in punt 4 (voor bijstand in aanmerking komende maatregelen), onder f), maatregelen vermeld ten behoeve van de sanering van militaire terreinen uit milieu-oogpunt.

Deze richtsnoeren zijn slechts indicatief. Bovendien wordt in de tekst duidelijk verwezen naar "militaire terreinen¨, "zones waar het milieu ernstige schade heeft opgelopen¨, "landschapsarchitectuur¨ en "kleine werkzaamheden ter verbetering van het uitzicht van de bebouwde omgeving en aanleg van toegangswegen naar de nieuwe activiteiten¨.

De sanering van het milieu in het kader van KONVER wordt dus in ruime zin opgevat en is niet beperkt tot de eigenlijke militaire terreinen. Het ligt namelijk in de logica van de bijstandsverlening uit de Structuurfondsen, ook die in het kader van de communautaire initiatieven, dat wordt geijverd voor alles wat een zone aantrekkelijker kan maken en op die manier kan bijdragen tot de economische ontwikkeling van een gebied.