Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1267/96 van Miguel ARIAS CAÑETE aan de Commissie. Distillatie van wijn voor consumptie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1267/96 van Miguel ARIAS CAÑETE aan de Commissie. Distillatie van wijn voor consumptie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1267/96 van Miguel Arias Cañete (PPE) aan de Commissie (24 mei 1996)

Betreft: Distillatie van wijn voor consumptie

Het Europees Parlement heeft op 1 april 1995 een aantal amendementen goedgekeurd op het voorstel tot hervorming van de ordening van de markten in de sector wijn, omdat de voorstellen van de Commissie over de vrijwillige distillatie als onvoldoende werden beschouwd. Verder werd om goedkeuring verzocht van een ander stelsel waarbij onder andere de noodzaak van de voorziening op adequate termijn van alcohol en brandewijn uit wijn voor consumptie werd overwogen.

In antwoord echter op schriftelijk vraag E-3255/95 ((PB C 91 van 27.3.1996, blz. 49.)) van de heer Amedeo Amadeo bevestigde de Commissie dat het Parlement het plan van de Commissie voor een uniforme vrijwillige distillatie niet negatief had beoordeeld.

Kan de Commissie, gezien het bovenstaande en mede gezien het grote economische en sociale belang van deze sector, mededelen

- of zij zich bewust is van de noodzaak om onder de nodige voorwaarden wat betreft kwaliteit, volume en prijs de voorziening van wijn voor alcohol voor consumptie waarbij reglementair door de EU voorgeschreven produkten moeten worden gebruikt (zoals brandy, likeurwijnen, enz.) te verzekeren om verstoringen van de markt die zich anders zouden voordoen te voorkomen;

- of zij in de hervorming van de ordening van de markten in de sector wijn de door het Europees Parlement voorgestelde amendementen denkt op te nemen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (17 juni 1996)

Reeds in de vergadering van de Raad van december 1994 is aangegeven dat de Commissie zich ervan bewust is dat het noodzakelijk is de produktie van alcohol voor consumptie aan te houden als afzetmogelijkheid voor in de Gemeenschap geproduceerde wijn. Bij de bespreking van de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn in de plenaire vergadering van het Parlement in april 1995 heeft de Commissie zich opnieuw bereid verklaard om de argumenten van het Parlement over dit probleem in overweging te nemen en na te denken over een betere regeling om te garanderen dat deze afzetmogelijkheid voor wijn uit de Gemeenschap behouden blijft, zonder zich evenwel reeds te willen vastleggen op concrete maatregelen, waaronder eventueel ook distillatie.

Tegen deze achtergrond moet ook het standpunt van de Commissie ten aanzien van de amendementen van het Parlement op de voorgestelde distillatiemaatregelen worden gezien. De Commissie is altijd bereid om haar voorstel, te zijner tijd, op basis van twee belangrijke criteria te wijzigen, namelijk enerzijds de noodzaak van garanties inzake de voorziening van de sector alcohol voor consumptie met wijn uit de Gemeenschap en anderzijds de noodzaak om bij besluiten over distillatie rekening te houden met fluctuaties van de oogst. In die zin zou het voorstel kunnen worden aangepast, daarbij rekening houdend met bepaalde elementen en de algemene strekking van de amendementen van het Parlement.