Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1310/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Toekomst van het Helios-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1310/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Toekomst van het Helios-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1310/96 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (3 juni 1996)

Betreft: Toekomst van het Helios-programma

Waarom heeft de Commissie voor de post B3-4102 -¨Helios¨ een VOB van 6 mln. ecu voorgesteld, terwijl voor het vorige Helios-programma op de begroting 12,5 mln. ecu per jaar werd uitgetrokken? Welke activiteiten moeten volgens de Commissie door deze besnoeiing worden stopgezet en welk deel van het voorgestelde bedrag zal voor subsidies voor NGO's in de gehandicaptensector en de verdere ontwikkeling van Handynet worden gebruikt?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (28 juni 1996)

Overeenkomstig het besluit van de Raad van 25 februari 1993 tot vaststelling van het derde communautaire actieprogramma ten behoeve van gehandicapten (Helios II 1993-1996 ((PB L 56 van 9.3.1993 ))) zal het Helios-programma op 31 december 1996 aflopen.

De Commissie is voornemens om met het oog op een grootschalige actie ten behoeve van gehandicapten voorbereidende acties uit te voeren met betrekking tot het analyseren en evalueren van nieuwe vormen van samenwerking in het kader van het in praktijk brengen van de beginselen van gelijke kansen voor gehandicapten. In deze context heeft de Commissie in het aan de begrotingsautoriteiten voorgelegde voorontwerp van begroting voor 1997 een bedrag van 6 mecu voorgesteld ter dekking van alle op dit terrein geplande acties.

De Commissie kan nog niet nader aangeven hoe de kredieten verdeeld zullen worden zolang de begrotingsautoriteiten de begroting voor 1997 nog niet hebben goedgekeurd.