Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1375/96 van Peter TRUSCOTT aan de Commissie. Door de EU erkende verzamelplaatsen voor vee (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1375/96 van Peter TRUSCOTT aan de Commissie. Door de EU erkende verzamelplaatsen voor vee (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1375/96 van Peter Truscott (PSE) aan de Commissie (6 juni 1996)

Betreft: Door de EU erkende verzamelplaatsen voor vee

Kan de Commissie mededelen hoeveel door de EU erkende verzamelplaatsen voor vee er door de bevoegde instanties van respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië en Ierland bij de Commissie zijn aangemeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 8, van richtlijn 64/432/EEG ((PB L 121 van 29.07.1964, blz. 1977. ))?

Aanvullend antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (23 september 1996)

Ter aanvulling van haar antwoord van 8 juli 1996 kan de Commissie het geachte Parlementslid de onderstaande informatie meedelen.

De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben 141 verzamelcentra voor voor het intracommunautaire handelsverkeer bestemd vee erkend, waarvan ongeveer twee derde als veemarkt fungeert. De Franse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat zij tot nog toe 167 verzamelcentra hebben erkend, waaronder drie veemarkten. De aan de Commissie toegezonden lijst is slechts een voorlopige lijst. Ierland heeft de Commissie in kennis gesteld van de erkenning van 117 verzamelcentra, waaronder 107 veemarkten. Het spijt de Commissie het geachte Parlementslid te moeten melden dat de Spaanse en de Italianse autoriteiten niet tijdig hebben geantwoord op het verzoek van de Commissie om bijgewerkte informatie ter zake.