Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1486/96 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Maatregel 2.3. van het ROP voor Attika (Eleonas) (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1486/96 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Maatregel 2.3. van het ROP voor Attika (Eleonas) (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/96 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (12 juni 1996)

Betreft: Maatregel 2.3. van het ROP voor Attika (Eleonas)

Maatregel 2.3. bevat acties voor de inrichting en verbetering van de wijk Eleonas, welke maatregelen worden omschreven als "vanuit strategisch opzicht van zwaarwegend belang¨ voor Athene.

Overeenkomstig het tijdschema moeten voor 1994 reeds 2.536.000 ecu en voor 1995 1.485.000 ecu als overheidsuitgaven zijn besteed.

1. Welke bedragen zijn er in 1994 en 1995 besteed?

2. Waaraan zijn eventuele vertragingen te wijten?

3. Is het uitvoeringsbesluit van het Griekse Ministerie van Milieu, ruimtelijke ordening en openbare werken, waarbij de diverse functies van deze wijk worden afgebakend, een onontbeerlijke voorwaarde voor de vooruitgang van het project?

4. Over welke gegevens beschikt de Commissie ten aanzien van de activiteiten van de Griekse Bank voor industriële ontwikkeling en van het bestuur van het industrieterrein van Schistos - West-Attika, met het oog op de verplaatsing van de industrieën die momenteel in Eleonas zijn gevestigd?

Aanvullend antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (8 november 1996)

In aanvulling op haar antwoord van 26 juni 1996 ((PB C 280 van 25.9.1996, blz. 126. )), kan de Commissie thans de volgende gegevens mededelen.

Er zijn in 1994 en 1995 geen kredieten gebruikt voor de maatregel "Eleonas¨ van het operationeel meerfondsenprogramma "Attique¨. De studie (praxi efarmogis) die nodig is voordat met de werkzaamheden in de regio Eleonas kan worden begonnen, is namelijk nog in uitvoering.

Wat betreft de industriële zones, is er thans een wetsontwerp in behandeling inzake de voorschriften voor de vaststelling van een industriële zone. Op grond daarvan zal een beslissing kunnen genomen worden over de overplaatsing van de bedrijven in Eleonas naar andere regio's.