Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1493/96 van Jaak VANDEMEULEBROUCKE aan dee Raad. Aanwervingsprocedures

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1493/96 van Jaak VANDEMEULEBROUCKE aan dee Raad. Aanwervingsprocedures

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1493/96 van Jaak Vandemeulebroucke (ARE) aan de Raad (31 mei 1996)

Betreft: Aanwervingsprocedures

Naar verluidt houdt de Raad bij aanwervingen meer en meer rekening met de nationaliteit van de sollicitant. Dit criterium zou zelfs voorrang hebben op de examenresultaten.

Kan de Raad meedelen of dit daadwerkelijk klopt? Zo ja, meent de Raad dan niet dat hij in strijd handelt met het verbod op discriminatie op basis van nationaliteit? Kan de Raad meedelen hoeveel juridische procedures hierover reeds werden gevoerd en in hoeveel van die procedures de Raad veroordeeld werd?

Antwoord (14 oktober 1996)

1. In artikel 27 van het Statuut van de Ambtenaren van de Europese Gemeenschappen staat onder andere dat:

- aanwerving geschiedt met inachtneming van een zo breed mogelijke spreiding over de onderdanen van de Lid-Staten van de Gemeenschappen;

- geen enkel ambt mag worden bestemd voor onderdanen van een bepaalde Lid-Staat.

De Raad organiseert zijn aanwervingsprocedures onder strikte inachtneming van deze bepalingen van het Statuut en de vaste rechtspraakv an het Hof van Justitie.

De Raad wijst daarom de bewering van de Geachte Afgevaardigde dat hij bij aanwervingsprocedures steeds meer rekening houdt met de nationaliteit van de sollicitant of dat nationaliteit voorrang heeft op examenresultaten, volstrekt van de hand.

2. De Raad beschikt niet over overzichten van gerechtelijke procedures in verband met ambtenarenzaken. De Raad zal echter een onderzoek uitvoeren naar ambtenarenzaken tegen de Raad waarin discriminatie op grond van nationaliteit als middel werd aangevoerd, en zal de Geachte Afgevaardigde rechtstreeks het resultaat van dit onderzoek mededelen.

Tenslotte heeft de Raad onlangs besloten de resultaten te publiceren van vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van personeel voor de Raad. Sollicitanten die een vergelijkend onderzoek van de Raad met goed gevolg hebben afgelegd, worden in volgorde van verdiensten op de lijst geplaatst.