Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1580/96 van Jannis SAKELLARIOU aan de Commissie. Weigering van EU-burgers als lekerechters

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1580/96 van Jannis SAKELLARIOU aan de Commissie. Weigering van EU-burgers als lekerechters

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1580/96 van Jannis Sakellariou (PSE) aan de Commissie (24 juni 1996)

Betreft: Weigering van EU-burgers als lekerechters

In Beieren werden de burgers onlangs opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de functie van lekerechter. Een vrouwelijke burger van Italiaanse nationaliteit werd de opname in de lijst van lekerechters geweigerd omdat deze functie uitsluitend is voorbehouden aan Duitse burgers.

Stroken deze praktijken volgens de Commissie met de idee van een Europees burgerschap?

Zijn deze praktijken verenigbaar met het beginsel van non-discriminatie van burgers van EU-lid-staten?

Worden er eventueel stappen ondernomen om dergelijke ongelijke behandelingen een halt toe te roepen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (5 september 1996)

Lekenrechters vervullen een rechtsprekende functie voor zover zij deel hebben aan de uitoefening van de bevoegdheid van de staat inzake rechtsbedeling. De regeling van die functie valt dan ook onder de uitsluitende bevoegdheid van de betrokken Lid-Staat.

Op te merken valt, dat zelfs binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag sommige specifieke taken van de overheid uitsluitend aan de eigen burgers van de betrokken Lid-Staat kunnen worden voorbehouden, meer bepaald taken waarbij de overheid belast is met de uitoefening van het openbaar gezag. Een dergelijk voorbehoud houdt geen discriminatie van de burgers van de overige Lid-Staten in, maar is een door het Gemeenschapsrecht mogelijk gemaakte uitzondering. ((Vrij verkeer van werknemers en de toegang tot overheidsbetrekkingen in de Lid-Staten; Optreden van de Commissie ter zake van de toepassing van artikel 48, lid 4, van het EEG-Verdrag (PB C 72 van 18.3.1988). ))

Daarom is de Commissie van oordeel dat de Beierse wet niet tegen het Gemeenschapsrecht indruist, wanneer zij de functie van lekenrechter aan Duitse onderdanen voorbehoudt.