Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1588/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Midden- en kleinbedrijf (MKB)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1588/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Midden- en kleinbedrijf (MKB)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1588/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (24 juni 1996)

Betreft: Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Het heeft ons veel genoegen gedaan dat er een principe-akkoord is bereikt over het belangrijkste gedeelte van het derde actieprogramma ten gunste van het MKB 1997-2000 dat onlangs door de Commissie is goedgekeurd. De Commissie wil vóór maart 2000 hierover verslag uitbrengen.

Van meerder kanten werd mij gevraagd of het niet mogelijk is deze termijnen te bekorten en ten minste twaalf à dertien maanden vooruit te lopen op de indiening van het programma.

Aangezien ik het eens ben met commissaris Papoutsis wat de financiering van het programma betreft verzoek ik de 180 miljoen ecu waarover bepaalde landen (Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) moeilijk doen, te bevestigen met het oog op het toegenomen aantal lid-staten (12 naar 15) en het belang van het MKB voor het scheppen van arbeidsplaatsen.

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (12 juli 1996)

De Commissie is ingenomen met de positieve instelling van het geachte parlementslid ten aanzien van het voorstel voor een derde meerjarenprogramma voor het MKB (1997-2000) ((PB C 156 van 31.5.1996. )).

De evaluatie van het programma waarin artikel 6 van het voorstel voor een besluit voorziet, moet op voldoende elementen kunnen worden gebaseerd. Een vervroeging met enkele maanden is eventueel mogelijk maar niet met een jaar, omdat ermee rekening moet worden gehouden dat de evaluatie een vrij lange voorbereidingsperiode vergt.

De Commissie kan er zich alleen maar over verheugen dat het geachte parlementslid haar standpunt met betrekking tot een financiële toewijzing van 180 miljoen ecu deelt, met name in het licht van de rol die kleine en middelgrote ondernemingen spelen bij de creatie van werkgelegenheid.