Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1634/96 van Johanna BOOGERD-QUAAK aan de Commissie. Beveiliging onderzoekscentrale Petten (NL)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1634/96 van Johanna BOOGERD-QUAAK aan de Commissie. Beveiliging onderzoekscentrale Petten (NL)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1634/96 van Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) aan de Commissie (12 juni 1996)

Betreft: Beveiliging onderzoekscentrale Petten (NL)

1. Is de Commissie iets bekend over de demonstratie van Greenpeace d.d. 26 april 1996 op het terrein van de onderzoeksreactor in Petten (NL) ((Noord Hollands Dagblad, zaterdag 27 april 1996: "Beveiliging is een lachertje¨, Bert de Jong. ))? Kan de Commissie verklaren hoe het mogelijk is dat dit terrein, dat extra beveiligd heet te zijn in verband met de aanwezigheid van hoog-verrijkt uranium, op relatief eenvoudige en geweldloze wijze betreden kan worden? Kan de Commissie aangeven hoe dit te rijmen valt met haar stelling dat afgewerkte splijtstof tijdelijk veilig in Petten kan worden bewaard, zoals zij heeft aangegeven in de beantwoording van de schriftelijke vraag P-0576/96 ((PB C 173 van 17.6.1996, blz. 68. ))?

2. Hoe ziet de Commissie haar verantwoordelijkheid inzake de beveiliging van onderzoeksreactoren van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, en inzake de bescherming van de bevolking? Heeft de Commissie inzicht in de beveiliging van de reactor? Is zij van mening dat die voldoende is? Kan de Commissie aangeven waarom de extra beveiliging, geëist door de brandstofleverancier (de Verenigde Staten), nooit volledig tot stand is gekomen?

3. Is het een feit dat de Verenigde Staten in verband met het ontbreken van voldoende beveiliging niet langer bereid zijn aan Petten hoog-verrijkt uranium te leveren? Is het waar dat de eigenaar (het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Brussel) en de beheerder (Energie-onderzoekscentrum Nederland) van de onderzoeksreactor in Petten niet bereid zijn om te schakelen van hoog-verrijkt naar laag-verrijkt uranium? Zo ja, kan de Commissie dan aangeven welke motivering daaraan ten grondslag ligt?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (8 juli 1996)

1-2. Wij vestigen de aandacht van de afgevaardigde op eerdere antwoorden van de Commissie op de schriftelijke vragen P-1169/96 (mevrouw Plooij-van Gorsel) ((PB C 322 van 28.10.1996, blz. 37. )) en E-1259/96 (de heer van Velzen) ((Zie blz. 47. )) betreffende de Greenpeace-demonstratie in Petten op 26 april 1996.

De Commissie is als eigenaar en vergunninghouder van de hoge-fluxreactor (HFR) verantwoordelijk voor zowel de veiligheid van de reactor als de interne beveiliging van het Gemeenschappelijk onderzoekcentrum (GCO) in Petten. De externe beveiliging valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen beogen het verhinderen van alle mogelijke incidenten die kunnen leiden tot een ongewenste verstoring van de reactorprocessen of beschadiging van materialen of apparatuur. De interne beveiligingsmaatregelen in het GCO Petten zijn volledig afgestemd op de door de politie te treffen maatregelen in geval van een alarm, en het optreden van het bewakingspersoneel en van de politie is afhankelijk van de aard en de ernst van het incident. Tijdens het Greenpeace-incident werden de beveiligingsmaatregelen vanaf het begin geheel volgens plan en volgens de afgesproken procedures uitgevoerd. Er was geen sprake van een ongewenste verstoring van de reactorprocessen of beschadiging van materialen of apparatuur, en de reactie van de politie was in overeenstemming met de aard en de ernst van het incident.

3.: zoals aangegeven in het antwoord van de Commissie op de schriftelijke vraag 522/91 van mevrouw Goedmakers ((PB C 311 van 2.12.1991. )), heeft de Commissie zorgvuldig bestudeerd of er kon worden omgeschakeld naar laag-verrijkt uranium. De Commissie kwam tot de conclusie dat de HFR vanwege de daarmee verbonden bovenmatige kosten en prestatieverlies in de nabije toekomst niet kan worden omgeschakeld. De twee HFR's van het ministerie van energie van de VS maken om waarschijnlijk dezelfde redenen ook nog steeds gebruik van hoog-verrijkt uranium. Dit werd in 1987 aan de Amerikaanse autoriteiten medegedeeld. Op basis van de wet op het energiebeleid (Energy Policy Act) van 1992, leveren de VS geen hoog-verrijkt uranium meer aan niet-Amerikaanse onderzoekreactoren, ook niet meer aan de HFR in Petten.

Tot slot wenst de Commissie de afgevaardigde te wijzen op het feit dat de HFR van Petten in het kader van het nieuwe programma zo'n 60% van de medische radio-isotopen in Europa zal produceren. Deze produktie komt elk jaar zeven miljoen patiënten ten goede.