Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1783/96 van Susan WADDINGTON aan de Commissie. Mensenrechten in Kasjmir

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1783/96 van Susan WADDINGTON aan de Commissie. Mensenrechten in Kasjmir

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1783/96 van Susan Waddington (PSE) aan de Commissie (3 juli 1996)

Betreft: Mensenrechten in Kasjmir

Naar verluidt duren de schendingen van de mensenrechten in Kasjmir voort en hebben zij geleid tot de "verdwijning¨ van vele personen, waaronder de mensenrechtenactivist Jaswant Singh Khalra. Welke actie onderneemt de Gemeenschap om zodanige druk uit te oefenen op de Indiase regering dat deze ervoor zorgt dat de fundamentele mensenrechten worden geëerbiedigd en individuele gevallen van mishandeling en "verdwijning¨ grondig worden onderzocht?

Antwoord van de heer Marin namens de Commissie (22 juli 1996)

Het Voorzitterschap van de Raad heeft het standpunt van de Gemeenschap m.b.t. tot dit onderwerp duidelijk weergegeven in de VN-commissie voor mensenrechten (Genève, april 1996):

De mensenrechtensituatie in Kasjmir blijft een reden voor ernstige ongerustheid. De Europese Unie verwelkomt echter de maatregelen die door India werden genomen om de doorzichtigheid te vergroten en andere maatregelen om de schending van de mensenrechten aldaar te voorkomen. Ze moedigt India aan om deze inspanningen voort te zetten. De Europese Unie verwelkomt in het bijzonder de overeenkomst om het voor het ICRK mogelijk te maken zijn werk in Kasjmir te volbrengen en is verheugd dat toegang tot Kasjmir wordt verleend aan andere mensenrechtenorganisaties en NGO's.

De Europese Unie veroordeelt alle geweld en gijzelingen. We roepen de regering van Pakistan op om doeltreffende maatregelen te nemen om gewapende infiltraties te voorkomen op de gebieden die onder haar controle staan. De dialoog tussen India en Pakistan moet onverwijld worden hervat en er moeten concrete maatregelen worden genomen door beide partijen om de huidige gespannen situatie te bezweren. De Europese Unie stelt vast dat beide partijen zich bereid hebben verklaard om gesprekken aan te knopen en moedigt hen hiertoe aan. We nemen kennis van het voornemen van de regering in New Delhi om vrije verkiezingen in Kasjmir te organiseren.

De Commissie en de Lid-Staten hebben een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld ten aanzien van de twee betrokken landen, die beide officiële partners van de Gemeenschap zijn. Dit standpunt bestaat erin steun te verlenen aan de bilaterale dialoog tussen India en Pakistan m.b.t. de kwestie die rekening houdt met het streven van de bevolking in Kasjmir, India aan te moedigen om de mensenrechtensituatie in Kasjmir te verbeteren en om een echt politiek proces op gang te brengen, en Pakistan aan te sporen ervoor te zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan de externe ondersteuning van het geweld.

De Commissie is van mening dat het aanmoedigen van doorzichtigheid en een internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen in Kasjmir - wat de vrijheid van toegang voor geïnteresseerde niet-gouvernementele organisaties en de media veronderstelt - de mensenrechtensituatie kunnen helpen verbeteren.