Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1824/96 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Vermindering van de sardienvangst

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1824/96 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Vermindering van de sardienvangst

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1824/96 van José Apolinário (PSE) aan de Commissie (5 juli 1996)

Betreft: Vermindering van de sardienvangst

De Commissie heeft naar aanleiding van een onafhankelijk wetenschappelijk rapport aangekondigd voornemens te zijn de sardienvangst voor de Portugese kust tot 2002 met 40% te beperken. Kan de Commissie mededelen op welke wetenschappelijke gronden zij tot de genoemde 40% is gekomen, aangezien ik in dit rapport, dat in mijn bezit is, geen enkele verwijzing naar wetenschappelijke gegevens ben tegengekomen die een dergelijk voorstel rechtvaardigen?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (30 juli 1996)

Voor de goede orde dient erop te worden gewezen dat de Commissie geen dergelijke beperking van de vangst van sardines voor de Portugese kust heeft voorgesteld. Een preciezere formulering van het voorstel luidt als volgt: als alomvattend doel op middellange termijn zou in de periode 1997-2002 de vangstcapaciteit van de vloten die langs de Atlantische kust van het Iberische Schiereiland op sardines vissen, met 40 % moeten worden verminderd. Wat de gevolgen daarvan voor de vangst van sardines in de Portugese zone zullen zijn, zal hoofdzakelijk afhangen van de met de Portugese autoriteiten te bespreken precieze aanpak van de capaciteitsvermindering enerzijds, en van de omvang van de betrokken visbestanden anderzijds.

Het voorstel van de Commissie is gebaseerd op het advies van de Raadgevende Commissie voor Visserijbeheer (ACFM) en op het op 15 mei 1996 aan het Parlement aangeboden rapport van een groep van onafhankelijke deskundigen dat gewoonlijk het rapport-Lassen wordt genoemd. Deze deskundigen, waartoe ook Portugese wetenschappers behoren, hebben hun rapport opgesteld op basis van de meest recente evaluaties van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES), volgens welke de populatie van sardines onder de veilige biologische grens is gedaald. In 1995 is een slechtere paaistand geconstateerd dan ooit tevoren en sinds 1992 blijken alle jaarklassen klein te zijn.