Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1840/96 van Sir Jack STEWART-CLARK aan de Commissie. Europese Waarnemingspost voor ouderen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1840/96 van Sir Jack STEWART-CLARK aan de Commissie. Europese Waarnemingspost voor ouderen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1840/96 van Sir Jack Stewart-Clark (PPE) aan de Commissie (5 juli 1996)

Betreft: Europese Waarnemingspost voor ouderen

Welke stappen is de Commissie voornemens te ondernemen om gevolg te geven aan de conclusies van haar verslag "De demografische situatie in de EU - 1995¨?

Is de Commissie op enigerlei wijze voornemens de Europese Waarnemingspost voor ouderen in ere te herstellen en zo ja, wanneer?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (31 juli 1996)

In het verslag over de "Demografische situatie in de Europese Unie * 1995¨ is het onderwerp van de vergrijzing aan de orde gesteld, met als voornaamste uitgangspunt een vergelijkende analyse van de nationale structuren.

De Commissie zal het werk op dit gebied voortzette, met name door middel van aanvullende analyses op regionaal niveau.

In de conclusie van de Raad van de ministers van Sociale Zaken van 3 juni 1996 wordt de Commissie verzocht nauwer te gaan samenwerken met de nationale autoriteiten en tezamen met hen een nieuwe reeks prioriteiten te stellen.

In dit verband zal het advies van het Europees Parlement over het verslag uit 1995 zeer nuttig zijn.

In het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende communautaire steun voor acties ten behoeve van ouderen overal in de Gemeenschap dat op 1 maart 1996 door de Commissie is goedgekeurd ((PB C 115 van 9.5.1995 )), wordt de heroprichting gepland van een waarnemingspost, die tot doel moest krijgen periodiek vergelijkende verslagen over de sociaal-economische situatie van ouderen op te stellen.

Het voorstel is nog altijd niet door de Raad goedgekeurd. In dat licht heeft de Commissie het niet opportuun geacht de waarnemingspost opnieuw op te richten. Zij houdt deze situatie in het oog,