Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1857/96 van José BARROS MOURA aan de Commissie. Europese collectieve overeenkomsten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1857/96 van José BARROS MOURA aan de Commissie. Europese collectieve overeenkomsten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1857/96 van José Barros Moura (PSE) aan de Commissie (5 juli 1996)

Betreft: Europese collectieve overeenkomsten

Het antwoord van 10 juni 1996 van Commissaris Flynn op mijn vraag nr. 1087/96 ((PB C 280 van 25.9.1996, blz. 115. )), gaat - met alle respect - niet volledig in op het probleem.

Waar staat geschreven dat het woord "besluit¨ in artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek niet wordt gebruikt in de precieze technische betekenis van artikel 189 van het EG-Verdrag? Waar haalt de Commissie die zekerheid vandaan?

Wat is in dat geval de conceptuele en praktische autonomie van het tweede deel van lid 2 van artikel 4 in verhouding tot het eerste deel van datzelfde lid 2?

Waarom zou - zoals mijn stelling is - het doel van het in artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst vermelde "besluit¨ er niet precies in bestaan om de Europese collectieve overeenkomsten tegenover iedereen bindend te maken, een interpretatie die het voordeel heeft dat het zou gaan om een traditionele en in het recht met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomsten op internationaal niveau algemeen gebruikte oplossing, die tegelijkertijd overeenstemt met de definitie van het technisch begrip "besluit¨ als communautaire handeling?

Die vraag heeft een theoretisch, maar vooral een praktisch belang, want door de door de Commissie voorgesteld en door de Raad goedgekeurde oplossing (richtlijn) zou de doeltreffendheid van de overeenkomsten afgezwakt kunnen worden.

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (9 september 1996)

Zoals zij in de toelichting bij haar voorstel voor een richtlijn betreffende de raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof ((COM(96) 26 def. )) heeft uiteengezet, is de Commissie (en de Raad) van mening dat met de term "besluit¨ in de zin van artikel 4, lid 2, van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek een van de in artikel 189 van het EG-Verdrag genoemde bindende wetgevende handelingen bedoeld wordt. Ter ondersteuning van deze stelling moge dienen dat deze term in de Duitse versie wordt weergegeven met het woord "Beschluss¨, terwijl het "Entscheidung¨ had moeten luiden als een besluit in de strikte zin des woords bedoeld zou zijn geweest.

Overigens wordt met de communautaire handeling de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de sociale partners beoogd en een richtlijn leent zich daar zeer wel voor zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de autonomie van de sociale partners, die in twee opzichten volledig wordt geëerbiedigd:

* het zijn de ondertekenende partijen die al dan niet besluiten de Commissie gezamenlijk te verzoeken van deze mogelijkheid tot tenuitvoerlegging gebruik te maken;

* de tekst van de overeenkomst wordt door het communautaire besluit niet gewijzigd; dit beperkt zich ertoe het ten uitvoer te leggen en op te nemen in het Gemeenschapsrecht.