Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2057/96 van Peter SKINNER aan de Commissie. Gezondheids- en veiligheidsaspecten van mobiele telefoons

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2057/96 van Peter SKINNER aan de Commissie. Gezondheids- en veiligheidsaspecten van mobiele telefoons

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2057/96 van Peter Skinner (PSE) aan de Commissie (12 juli 1996)

Betreft: Gezondheids- en veiligheidsaspecten van mobiele telefoons

Volgens onlangs in de Britse media verschenen berichten heeft nieuw onderzoek uitgewezen dat het gebruik van mobiele telefoons risico's met zich mee kan brengen voor de gezondheid en de veiligheid. Welke maatregelen denkt de Europese Commissie te nemen om werknemers en burgers tegen deze risico's te beschermen?

Zal dit een van de aspecten zijn die de Commissie opneemt onder het hoofdstuk nieuwe risico's in haar actieprogramma inzake gezondheid en veiligheid?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (6 september 1996)

De Commissie heeft onlangs een verslag gepubliceerd met de titel 'Niet-ioniserende straling, bronnen, blootstelling en effecten op de gezondheid', waarin een overzicht wordt gegeven van de bestaande literatuur over dit onderwerp alsmede van richtsnoeren en regelgeving voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (het gebruik van mobiele telefoons wordt in het verslag eveneens behandeld). De conclusies steunen de aanpak van de Commissie van de bescherming van de werknemers voorzover het gaat om de preventie van gezondheidsrisico's ten gevolge van niet-ioniserende straling.

De Commissie heeft met de indiening van het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de minimumeisen voor de gezondheid en de veiligheid ten aanzien van de blootstelling van werknemers aan de risico's ten gevolge van fysische agentia ((PB C 230, 19.08.1996. )), waarvan een bijlage is gewijd aan electrische en magnetische velden, zich beziggehouden met de preventie van risico's die in verband worden gebracht met het gebruik van mobiele telefoons door werknemers. In de Mededeling van de Commissie over een communautair programma betreffende de veiligheid, de hygiëne en de gezopndheid op het werk (1996-2000) ((COM(95)282 def. )) heeft zij haar voornemen bevestigd om aan te dringen op goedkeuring van dit voorstel door de Raad, maar tot dusverre is op Raadsniveau geen vooruitgang geboekt.

De Commissie is ervan op de hoogte dat berichten in de media het debat over de gezondheidsrisico's ten gevolge van emissies van radiofrequenties hebben aangewakkerd. In dit verband heeft zij een groep van onafhankelijkde deskundigen verzocht een programma voor alomvattend onderzoek naar de gevolgen van radiofrequente straling op de gezondheid op te stellen. Dit programma zal later in het jaar gereed zijn.