Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2149/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Toekomst van het PACTE-programma in 1997

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2149/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Toekomst van het PACTE-programma in 1997

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2149/96 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (2 augustus 1996)

Betreft: Toekomst van het PACTE-programma in 1997

Kan de Commissie, gezien haar voorstel om begrotingslijn B2-600 samen te voegen met het Artikel 10-programma, bevestigen dat zij voornemens is de steun voor het PACTE-programma voor 1997 op het huidige financieringsniveau en onder het huidige beheer, te weten de verenigingen van lokale autoriteiten, te handhaven?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2093/96, E-2149/96 en E-2151/96 (22 oktober 1996)

Rekening houdende met de wensen van het Parlement ten aanzien van de financiering van projecten om interregionale samenwerking op gang te brengen enerzijds, en met de situatie op begrotingsgebied anderzijds, gaat de Commissie na of dergelijke projecten kunnen worden gefinancierd in het kader van artikel 10 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 4254/88 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ((PB L 193 van 31.7.1993. )). De communautaire bijdrage voor deze projecten zou tussen 150.000 en 300.000 ecu kunnen liggen.

De Commissie zal het Parlement te zijner tijd zeker op de hoogte stellen van de uitkomst van haar onderzoek, waarbij met name ook rekening moet worden gehouden met de kritiek van de Rekenkamer op een ten dele gedelegeerd beheer van de communautaire kredieten.