Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2463/96 van Mary BANOTTI aan de Commissie. Experimenten op het gebied van stralingsrisico's

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2463/96 van Mary BANOTTI aan de Commissie. Experimenten op het gebied van stralingsrisico's

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2463/96 van Mary Banotti (PPE) aan de Commissie (23 september 1996)

Betreft: Experimenten op het gebied van stralingsrisico's

Mag uit het antwoord op schriftelijke vraag E-0560/96 ((PB C 185 van 25.6.1996, blz. 71. )) worden afgeleid dat personen die betrokken waren bij de formulering van het EU-beleid inzake onderzoekdoeleinden op dit gebied, tevens rechtstreeks of via de laboratoria waarmee zij verbonden zijn, gelden hebben ontvangen uit het programma voor stralingsbescherming?

Kan het antwoord tevens zodanig worden uitgelegd dat de tumor-onderdrukkende genen (b.v. p53) een even belangrijke rol spelen bij laboratoriummuizen als bij menselijke personen die veel langer leven?

Kan uit het antwoord eveneens worden afgeleid dat gelijksoortige specifieke genetische wijzigingen bij muizen en mensen tumors van vergelijkbare locatie en pathologische aard veroorzaken?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (20 november 1996)

Ook degenen die de Commissie adviseren bij het vaststellen van onderzoekprioriteiten mogen voorstellen voor onderzoekprojecten in het kader van communautaire onderzoekprogramma's indienen mits er geen belangenconflict is. Bij de selectie van projecten wordt de Commissie bijgestaan door onafhankelijke deskundigen, wier taak het is alle mededingende voorstellen aan strikte kwaliteitscriteria te toetsen.

Het was niet de bedoeling te suggereren dat dezelfde tumoronderdrukkende genen bij laboratoriummuizen een even belangrijke rol spelen als bij mensen die veel langer leven, en dat bepaalde soortgelijke genetische wijzigingen bij muizen en mensen tumors van vergelijkbare locatie en pathologische aard veroorzaken. Het onderzoek gaat uit van de algemeen gangbare veronderstelling dat het kankerverwekkingsproces, en de invloed van straling erop, bij verschillende zoogdiersoorten vergelijkbaar is.